Samlade styrdokument

Under denna rubrik hittar du Torsås kommuns stadgar och reglementen med policy, riktlinjer och strategier och delegationsordningar för kommunens nämnder, förvaltningar och bolag.
Författningssamlingen innehåller också sådana lokala ordningsföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats i kommunen.

Kommunens styrande dokument kan aldrig stå över de lagar och förordningar som riksdag och regering beslutat om.