Föreningsbidrag

Ansökan om bidrag skall inlämnas senast den 31 mars varje år. Ansökan skall undertecknas av ordförande och kassör eller sekreterare samt revisor. Till ansökan skall senaste årets verksamhetsberättelse bifogas. Verksamhetsberättelsen skall vara så utformad att den lämnar en klar redogörelse över verksamhetens omfattning och kostnader. Antal föreningsmedlemmar, aktiva medlemmar och medlemmar som får stöd och hjälp av föreningen skall också redovisas.

Ansökan insändes till:

Torsås kommun
Socialnämnden
Box 503
385 25 Torsås

Socialnämnden fattar beslut i bidragsfrågor i april månad varje år. Beviljade bidrag betalas ut till föreningens bank- eller postgirokonto.

Bidragsberättigade organisationer

Bidragsberättigad förening skall bedriva en verksamhet som berör socialnämndens område och ha medlemmar från Torsås kommun. Vidare skall föreningen ha antagit stadgar och valt en styrelse. Nedan följer exempel på föreningar som kan komma i fråga för bidrag:

  • Handikappföreningar
  • Pensionärsföreningar
  • Anhörigföreningar
  • Stödföreningar
  • Brukarföreningar

Socialnämnden ställer som krav att bidraget skall användas i verksamheten, dock ej till fasta kostnader, det skall också gagna medlemmarna.  Bidraget kan också användas till ett speciellt ändamål med anknytning till föreningens verksamhet, syftet skall då specificeras i ansökan.

Bidragsstorlek

Storleken på bidragen är beroende av socialnämndens budgetram. Socialnämnden fattar beslut om bidragets storlek.