Föreningsbidrag

Ansökningsperioden löper mellan 1 februari och 31 mars varje år.  Ansökan skall undertecknas av ordförande och kassör eller sekreterare samt revisor. Till ansökan skall senaste årets verksamhetsberättelse bifogas. Verksamhetsberättelsen skall vara så utformad att den lämnar en klar redogörelse över verksamhetens omfattning och kostnader. Antal föreningsmedlemmar, aktiva medlemmar och medlemmar som får stöd och hjälp av föreningen skall också redovisas.

Ansökan insändes till:

Torsås kommun
Socialnämnden
Box 503
385 25 Torsås

socialforvaltningen@torsas.se

Er ansökan behöver bli bekräftad eller kvitterad av oss för att vara giltig. Ansökningar inkomna efter 31 mars kommer inte att behandlas.

 

Socialnämnden fattar beslut i bidragsfrågor i april månad varje år. Beviljade bidrag betalas ut till föreningens bank- eller postgirokonto.

Bidragsberättigade organisationer

Bidragsberättigad förening skall bedriva en verksamhet som berör socialnämndens område och ha medlemmar från Torsås kommun. Vidare skall föreningen ha antagit stadgar och valt en styrelse. Nedan följer exempel på föreningar som kan komma i fråga för bidrag:

  • Handikappföreningar
  • Pensionärsföreningar
  • Anhörigföreningar
  • Stödföreningar
  • Ungdomsföreningar

Socialnämnden ställer som krav att bidraget skall användas i verksamheten och att det ska gagna medlemmarna. Bidraget kan användas till ett speciellt ändamål med anknytning till föreningens verksamhet, syftet ska då specificeras i ansökan.
Bidragsansökningar avseende fasta och/eller driftskostnader godkänns ej.

Bidragsstorlek

Storleken på bidragen är beroende av socialnämndens budgetram. Socialnämnden fattar beslut om bidragets storlek.