Eldning av avfall

Det är inte tillåtet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det. Förbudet gäller både företag och privatpersoner och det spelar ingen roll vilket avfall du eller ditt företag eldar. Orsaken till förbudet är att du inte ska sprida skadliga ämnen och störningar av rök i omgivningen vid öppen förbränning. Syftet är också att energin i avfallet ska användas, till exempel genom produktion av elenergi eller fjärrvärme.

Det här får du inte elda:

 • Plast
 • Möbler
 • Textilier
 • Elavfall
 • Metallskrot
 • Trä
 • Kartong
 • Trä, karton, papper
 • Däck
 • Gummi
 • Impregnerat trä
 • Spånplattor
 • Spillolja

Det enda undantaget är torrt trädgårdsavfall som du kan elda i liten mängd, om eldningen inte orsakar störningar genom röken eller risk för spridning i området. Eldning av trädgårdsavfall ska ske kontrollerat och under bevakning.

Inom områden med detaljplan i Torsås kommun är det endast tillåtet att elda trädgårdsavfall mellan 1 oktober och 30 april.

Straff och påföljder

Om Bygg- och miljönämnden får kännedom om att någon eldar avfall så kan nämnden besluta om förbud mot eldningen. Förbud får även förenas med vite. Bygg- och miljönämnden är också skyldiga att anmäla misstanke om miljöbrott till polis- eller åklagarmyndigheten, om eldningen av avfall sker där det finns risk för utsläpp av ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö. För miljöbrott kan du bli dömd till böter eller fängelse i högst två år.

Torsås kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter (pdf)