Anmälan, ansökan, utredning

Anmälningsplikt

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn (upp till 18 år) får sina grundläggande behov tillgodosedda. För att vi ska kunna hjälpa till måste vi få veta var behoven finns. Anmälningsplikten handlar om att socialtjänsten får veta när det finns oro för ett barn eller en tonåring.

Du som arbetar med barn och ungdomar

Alla som arbetar med barn och ungdomar har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma deras situation. Personal på bl a förskolor, skolor, fritidsgårdar och vårdcentraler har ett personligt ansvar enligt 14 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för ett barn. Av lagtexten framgår att det räcker att tro att socialtjänsten kan komma att behöva ingripa, du behöver inte vara säker, det är socialtjänsten som utreder. Läs mer i faktabladet till höger.

Även privatpersoner bör anmäla

Även privatpersoner bör anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på ett sådant sätt att det behöver stöd eller skydd.

Vill du göra en anmälan eller en ansökan

Vid akuta ärenden under kontorstid, kl. 08.00-16.00, hänvisas till Individ och familjeomsorgen via kommunens växel: 010 – 35 33 100.

Vid akuta behov av kontakt med socialtjänsten i Torsås kommun på icke kontorstid hänvisas till Sydostjouren på telefonnummer 020-45 39 00.

Till Sydostjourens e-tjänst (extern länk)
Ladda ner blankett för orosanmälan (word)

Hur går en utredning till

En utredning består främst av samtal mellan personal på socialkontoret, barnet och föräldrarna. Samtalen kan ske gemensamt men utredaren samtalar även enskilt med de olika berörda.

Ofta kan man komma överens om vilket stöd som behövs. Socialtjänsten försöker alltid, så långt det är möjligt, göra sin utredning i nära samarbete med barnet och familjen.

För att få en helhetsbild behöver man ofta också ta kontakt med andra i barnets omgivning, t ex barnavårdscentral, förskola och skola. Dessa kontakter tas oftast i samförstånd med de inblandade men kontakter kan tas även om vårdnadshavaren inte vill det.

En utredning ska vara slutförd inom fyra månader om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid. Uppläggningen av en utredning diskuteras med familjen, som också kan ge förslag på personer som kan tillföra utredningen viktiga uppgifter.

Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning och fattar beslut om eventuella insatser.

När utredningen är färdig har socialtjänsten skyldighet att visa vårdnadshavaren och barnet, om det fyllt 15 år, utredningen och de har möjlighet att lämna sina synpunkter och att få dessa antecknade. Den person som berörs av beslutet (barnets vårdnadshavare och barnet, om det fyllt 15 år) ska få ett skriftligt beslut där också socialtjänstens motivering av beslutet framgår.