Skattesats och skatter

Under 2022 betalade varje invånare i Torsås kommun i genomsnitt 45 407 kronor i skatt till kommunen.

För att få fram det beloppet räknas alla invånare – även barn och ungdomar samt andra grupper som normalt inte betalar någon skatt.

Kommunen fick även utjämningsbidrag på 24 170 kronor per invånare. Totalt fördelades det följaktligen 69 577 kronor per person som var skriven i kommunen den 1 november året innan till olika verksamheter.

Kommunal skattesats

Med skattesats avses den procentuella andel av den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten som en skattskyldig påförs i kommunal inkomstskatt. Skattesatsen uttrycks av hävd i kronor per skattekrona, men kan även uttryckas som andel i procent av kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst. Total kommunal skattesats för en kommun utgörs av summan av skattesatserna för landsting och kommun. Uppgifterna om kommunala skattesatser har erhållits från skatteförvaltningen (RSV).

Skatteunderlag

Skatteunderlaget utgörs av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomsten (av hävd) omräknad till skattekronor genom division med hundra. Uppgifterna om kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomster erhålls från RSV på kommunnivå.

Skattekronor per invånare (skattekraft)

Antalet skattekronor per invånare beräknas som skatteunderlaget dividerat med folkmängden vid taxeringsårets ingång. Uppgifterna om de kommunala skattesatserna har en god jämförbarhet över en längre tidsperiod, eftersom de grundas på Kommunalskattelagen som tillkom redan år 1928. Det kommunala skatteunderlaget som även det baseras på reglerna i Kommunalskattelagen, har däremot varit föremål för åtskilliga förändringar.

Skattesats Torsås kommun 2022

  • Skattesats, kommun: 21,43 %
  • Skattesats, region: 11,86%
  • Total skattesats: 33,29%

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)