Socialnämnden

Socialnämnden fullgör bland annat med stöd av Socialtjänstlagen kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd samt psykiatri- och omsorgs-verksamhet. Nämnden har också ansvar för den hälso- och sjukvård som åvilar kommunen genom lagstiftning eller avtal.

Vad ansvarar nämnden för?

  • Socialnämnden ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Det kan vara hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal psykiatri.
  • Socialnämnden ansvarar även för kommunens individ- och familjeomsorg, i enlighet med vad socialtjänstlagen och övriga allmänna författningar stadgar. I uppgiften ingår bland annat bistånd till enskilda och familjer, ungdomsvård, missbrukarvård, tillämpning av LVU (Lagen om vård av unga) och LVM (Lagen om vård av missbrukare) med mera.
  • Socialnämnden ansvarar dessutom för kommunens familjerådgivning.
  • Socialnämnden bistår med hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering enligt skuldsaneringslagen genom avtal med Kalmar kommun.
  • Ytterligare ansvarsområden för Socialnämnden är tillståndsgivning och uppföljning enligt lagen om anordnande av visst automatspel och uppgifter enligt alkohollagen tillsyn enligt 19 § Lag om ändring av tobakslagen (1993:581) beträffande 12 §.
  • Nämnden är kommunstyrelsens remissinstans vad gäller samtliga frågor inom nämndens verksamhetsområde.