Kulturmiljö

Torsås kommun beslutade 191209 KF § 240 att anta ett nytt kulturmiljöprogram.

Avsikten med kulturmiljöprogrammet är att göra fastighetsägare, samhällsplanerare och allmänhet medvetna om de många fina kulturmiljöer som finns i vår kommun. Förhoppningen är att programmet ska inspirera till ett ökat intresse och varsamt förvaltande av dessa och andra liknande kulturarv.

Till kulturmiljöprogrammet (extern länk)

Kommunen har även tagit fram en inventering av särskilt värdefulla byggnader enligt plan- och bygglagens 13§ 8 kap plan- och bygglagen i tätorterna.