Jämställdhetspris

År 2009 inrättade Torsås kommun ett jämställdhetspris som syftar till att utveckla/förbättra jämställdheten i kommunen. Priset består av 10 000 kronor och kan tilldelas fysisk person, juridisk person eller grupp av personer i Torsås kommun som har:

  • Synliggjort det ojämställda samhället och pekat på nya vägar
  • Genom eget agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av ökad jämställdhet
  • Aktivt bidragit till att öka jämställdheten inom ett begränsat område eller inom kommunen i stort

Exempel på insatser:

  • Ledarskapsinsatser som tydligt markerar vikten av jämställdhet
  • Insatser för att motverka diskriminering och kränkning på grund av kön
  • Utveckling av genuspedagogik inom utbildningen
  • Initiativtagare till utveckling av den egna arbetsplatsen som minskar orättvisor på grund av kön
  • Utbildnings- och kompetensfördelning på arbetsplatsen
  • Beslut om utdelning av jämställdhetspriset tas av kommunens
  • Folkhälso- och drogförebyggande råd.

Priset delas endast ut om någon uppfyller redovisade kriterier som finns beskrivna ovan.