BBIC-modellen

Allt arbete med barn och ungdomar på socialkontoret i Torsås utgår från barnets behov och delaktighet. Vi använder BBIC-modellen (barns behov i centrum). Barnets grundläggande behov ska vara utgångspunkten för allt socialt arbete och barnets behov ska fångas upp och bedömas utifrån sju behovsområden.

Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i den omgivande miljön. Det ger en helhetsbild av barnet. Modellen illustreras med hjälp av en triangel.

BBIC-modellens grundprinciper är:

  1. Barn och unga i centrum
  2. Teoretiska utgångspunkter – utvecklingsekologisk syn – andra teorier om barns och ungas utveckling
  3. Likvärdiga möjligheter för alla barn
  4. Samarbete med barn och deras familjer
  5. Samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser Identifiera resurser och svårigheter
  6. Insatser under utredningens gång
  7. Utredningen som utgångspunkt för planering och uppföljning av insatser
  8. Kunskap och beprövad erfarenhet