Djurhållning i tätort

Enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs särskilt tillstånd från Bygg- och miljöförvaltningen för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, orm pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom område med detaljplan.

Vad säger bestämmelserna?

Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende samt att ägaren ska hålla dem på ett ur miljö- och djurskyddssynpunkt lämpligt sätt. Du gör ansökan på särskild blankett.

Kommunen kan lämna tillstånd för att hålla ovanstående djur inom detaljplan under förutsättning att:

  • att det inte uppkommer olägenheter för människors hälsa
  • att du hanterar gödseln utan olägenhet för omgivningen
  • att djurhållningen sker på ett ur miljö-, djurskydds- och djurhälsosynpunkt lämpligt sätt

Kommunen kan återkalla tillståndet om verksamheten inte uppfyller föreskrivna krav eller orsakar störning för omgivningen. För information och råd kontakta Bygg- och miljöförvaltningen.