Djurhållning i tätort

Enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs särskilt tillstånd från Bygg- och miljöförvaltningen för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, orm pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom område med detaljplan.

Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende samt att de ska hållas på ett ur miljö- och djurskyddssynpunkt lämpligt sätt. Ansökan ska göras på särskild blankett.
Tillstånd kan lämnas för att hålla ovanstående djur inom detaljplan under förutsättning att:
• olägenheter för människors hälsa inte uppkommer
• gödselhanteringen sker utan olägenhet för omgivningen
• djurhållningen sker på ett ur miljö-, djurskydds- och djurhälsosynpunkt lämpligt sätt

Tillståndet kan återkallas om verksamheten inte uppfyller föreskrivna krav eller orsakar störning för omgivningen.
För information och råd kontakta Bygg- och miljöförvaltningen på telefonnummer 0486- 33 100 (vxl).