Bostadsanpassning

Funktionsnedsättning kan ge dig eller din anhöriga svårigheter i det dagliga livet. Då kan du behöva en anpassning av bostaden för att förenkla vardagslivet. Bygg- och miljöförvaltningen handlägger ansökningar för bidrag till bostadsanpassning för boende i kommunen.

Ansökan och beslut

Vid en ansökan om bostadsanpassning görs en utredning som avslutas med ett beslut i Bygg- och miljönämnden. Utredningen innehåller ett intyg utfärdat av arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig, om funktionshindrets omfattning. Den sökande lämnar in förslag till åtgärder till Bygg- och miljöförvaltningen.

Vad ges bidrag till?

Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget kan du använda till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet: att förflytta dig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta dig in och ut ur bostaden.

Bostadsanpassningsbidrag kan innebära att man ändrar eller kompletterar badrumsutrustning, specialutrustar köket, sätter in bredare dörrar och tar bort trösklar så att en rullstol kan komma fram.

Utomhus kan man få bidrag till räcken och ledstänger, ramper, åtgärder av gångvägar, med mera. I samband med allergisanering kan du få bidrag för utbyte av olämpligt golv och väggmaterial.

Bostaden måste från början uppfylla lägsta godtagbara standard och efter ombyggnaden fungera bra för den funktionshindrade. Åtgärderna får inte vara ett led i en större upprustning av fastigheten eller utgöra normalt bostadsunderhåll.

Vem kan få bostadsanpassning?

Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av handikapp som kräver en anpassning av bostaden.

Kommunen kan ge bidrag till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet måste fastighetsägaren medge det. Hyresgäster måste i regel ha hyreskontrakt tecknat direkt med husägaren.

Mer information: