Cisterner

Hantering och förvaring av brandfarliga vätskor kan kräva anmälan eller tillstånd.

Anmälan

Vid installation av cistern finns krav på att du anmäler detta till bygg- och miljöförvaltningen. Anmälan ska vara skriftlig och ska lämnas in senast fyra veckor före installationen eller hanteringen påbörjas. Blanketterna hittar du under Miljöfarlig verksamhet på sidan e-tjänster och blanketter.
Till blanketterna

Kravet på skriftlig anmälan gäller för följande installationer/uppställningar:
• Hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner
• Förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom vattenskyddsområde

En cistern och rörledning som avinstalleras ska tas om hand på korrekt sätt och detta ska anmälas till bygg- och miljöförvaltningen.
Till blanketterna

Cisterner inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter finns det ytterligare krav gällande hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde. Förutom anmälningsplikt vid installation ställs också krav på bland annat sekundärt skydd.

Mer information:

Naturvårdsverkets föreskrifter. (extern länk)

Tillstånd

Om du yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor behöver du tillstånd till det. Det krävs bygglov för att installera, flytta eller ändra en cistern. Undantag finns för mindre cisterner för fastighetens eget behov. Kontakta gärna oss på bygg- och miljöförvaltningen eller räddningstjänsten om du har frågor om din installation av cistern.

Mer information:

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås. (extern länk)

Tekniska krav

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ställer tekniska krav på bland annat konstruktion, installation och kontroll av cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor.

Mer information:

MSB:s föreskrifter. (extern länk)

Kontroll

Alla cisterner som är större än 1 m3 samt rörledningar och slangledningar som är större än DN 50 ska kontrolleras. Kontrollen omfattar:
– installationskontroll efter installation,
– revisionskontroll vid t ex ändring, flytt eller skada, samt
– återkommande kontroll i olika intervall beroende på cisternens storlek.
Kontrollen ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan och kontrollrapporten ska sparas av ansvarig för cisternanordningen och hållas tillgänglig. Kopia på utförda kontroller ska också skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Läs mer om krav på kontroll i kapitel 4-5 i MSB:s föreskrifter om cisterner på följande länk.

Nya krav

1 juli 2018 kom nya krav på cisterner. Ansvarig för cisternanordning med cisterner och rörledningar som har installerats före detta datumet, och som enligt de nya föreskrifterna omfattas av krav på sekundärt skydd inom vattenskyddsområde ska ha installerat sekundär skydd senast 1 januari 2022.

Avgift och Miljösanktionsavgift

För anmälan tas en timavgift ut, för närvarande 960 kr/h (2022). Faktura skickas separat.

Om du installerar en cistern utan att anmäla det till bygg- och miljöförvaltningen, inte kontrollerar din cistern enligt reglerna eller bryter mot andra krav har bygg- och miljönämnden skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift.