Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar under socialnämnden bland annat för kommunens äldreomsorg, individ och familjeomsorg, arbetsmarknad och integration, LSS-verksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

Så här är socialförvaltningen organiserad:

Socialchef

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Avdelningen för omsorg

 • SÄBO
 • Hemtjänst
 • Korttidsvistelse, växelvård
 • Planeringen
 • LSS (gruppbostäder, personlig assistans, boendestöd, daglig verksamhet mm)
 • HSL (hemsjukvård, rehab mm)

Avdelningen för individ och familjeomsorg (IFO)

 • individ och familjeomsorg/socialtjänst
 • öppenvård/tidiga insatser (Spiran, familjesupporten, ungdomssupporten mm)
 • arbetsmarknad och integration (inkl. Vågen mm)

Utvecklingsavdelningen

 • nämndadministration
 • avgiftshandläggning
 • systemförvaltning
 • verksamhetsutveckling
 • anhörigstöd
 • biståndshandläggning (SoL/LSS)

Sök kontakter inom Torsås kommun
Till huvudsidan för omsorg och stöd på Torsås kommuns hemsida

Till sidorna för anhörigstöd
Till sidorna för familj, barn och ungdom
Till sidorna för hälso- och sjukvård
Till sidorna för äldre
Oro för att barn far illa