Miljöpris 2023

Dags att nominera till Torsås kommuns miljöpris 2023!

Känner du någon i din omgivning som värnat lite extra för miljön och bidragit till en miljömässigt hållbar utveckling i Torsås kommun? Från 1:a april till 30:e april har du möjlighet att vara med och nominera personer, företag, föreningar mm till årets miljöpristagare.

Syftet med miljöpriset är att ge uppmärksamhet åt de som aktivt verkar för en god miljö i Torsås kommun. Priset ska främja och visa uppskattning åt insatser och goda exempel inom naturvård, vattenvård, miljöskydd eller minskad klimatpåverkan i Torsås kommun.

Årets pris uppgår till 10 000 kronor och kan delas mellan flera pristagare.

Priset tilldelas enskild person, grupp, förening, organisation, företag eller liknande som är verksam i kommunen som geografiskt område.

Nomineringen skickas in enligt nedan alternativ med en motivering till varför nominerad person, företag, förening mm borde få pris.

Nomineringen skickas sedan via post till:

Torsås kommun, Bygg- och miljöförvaltningen

Box 503, 385 25, Torsås

Alternativt via formulär nedan.

Pristagare utses av bygg- och miljönämnden och beslutet kan inte överklagas.

Miljöpris 2022
Ingela och Karl-erik Övgård 

”Genom att se möjligheter och med ett målmedvetet arbete för att bygga en långsiktigt hållbar verksamhet har företaget minskat sitt fossilberoende genom bland annat en ny halmpanna och solceller. I verksamheten tillämpas även plöjningsfri odling som sparar bränsle och ger mindre urlakning av näringsämnen till våra vattendrag.”

Miljöpris 2021
Går till går till Hållbarhetsgruppen Torskolan 7-9 med motiveringen;

”Det krävs förändring för att uppnå de Globala målen! Årets pristagare visar detta genom sitt intresse och engagemang där de som goda ambassadörer på ett aktivt och kreativt sätt har ökat miljömedvetenheten såväl hos den egna generationen som hos den äldre.”

Miljöpriset 2020 delades inte priset ut på grund av det rådande pandemi.

Miljöpris 2019
Går till TUFF P03 och Nils Lundqvist att dela på prissumman, med motiveringen:

TUFF P03:
Genom ledorden, dröm, mål, integration, gemenskap och utveckling har laget P03 städat Torsås vägrenar från pantburkar. Laget är goda ambassadörer för en renare natur i vår kommun.

Nils Lundqvist:
För sitt arbete med att tillverka, sätta upp och rensa holkar längs vandrings- och cykelleder, råder Nils bot på bostadsbristen för hålbyggande fåglar. Detta leder till bevarande av den biologiska mångfalden och att vi får njuta av fler fåglar i vår natur.