Miljöpris

Nu är det dags att nominera pristagare för 2022! Känner du någon som gjort något bra för miljön och som du tycker ska uppmärksammas? Lämna ditt förslag till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 30 april!

Syftet med miljöpriset är att ge uppmärksamhet åt de som aktivt verkar för en miljömässigt hållbar utveckling i Torsås kommun. Priset ska främja och visa uppskattning åt insatser och goda exempel inom naturvård, vattenvård, miljöskydd eller minskad klimatpåverkan i Torsås kommun.

Skicka ditt förslag till e-post samhallsbygginfo@torsas.se.

Årets pris uppgår till 10 000 kronor och kan delas mellan flera pristagare.

Priset tilldelas enskild person, grupp, förening, organisation, företag eller liknande som är verksam i kommunen som geografiskt område.

Pristagare utses av bygg- och miljönämnden och beslutet kan inte överklagas.

Miljöpris 2021
Går till går till Hållbarhetsgruppen Torskolan 7-9 med motiveringen;

”Det krävs förändring för att uppnå de Globala målen!
Årets pristagare visar detta genom sitt intresse och engagemang där de som
goda ambassadörer på ett aktivt och kreativt sätt har ökat miljömedvetenheten såväl hos den egna generationen som hos den äldre.”

P g a det rådande läge med Covid 19 delades inte priset ut 2020.

Miljöpris 2019
Går till TUFF P03 och Nils Lundqvist att dela på prissumman, med motiveringen:

TUFF P03:
Genom ledorden, dröm, mål, integration, gemenskap och utveckling har laget P03 städat Torsås vägrenar från pantburkar. Laget är goda ambassadörer för en renare natur i vår kommun.

Nils Lundqvist:
För sitt arbete med att tillverka, sätta upp och rensa holkar längs vandrings- och cykelleder, råder Nils bot på bostadsbristen för hålbyggande fåglar. Detta leder till bevarande av den biologiska mångfalden och att vi får njuta av fler fåglar i vår natur.