Farligt avfall från verksamhet

De flesta verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Det kan till exempel vara uttjänta batterier, färgrester eller lysrör med kvicksilver. För farligt avfall finns särskilda bestämmelser vad gäller bland annat hantering, förvaring, anteckningar, rapportering, transport och bortskaffning.

Hantering och förvaring av farligt avfall
Farligt avfall ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt att det inte riskerar att läcka ut eller orsaka andra olägenheter eller skador för människor eller miljön. Det är den som ger upphov till avfallet som ansvarar för att det hanteras och sedan bortskaffas på korrekt sätt.

Anteckningsskyldighet
För avfallsproducenter, transportörer, insamlare, handlare och mäklare samt behandlare finns en anteckningsskyldighet för farligt avfall. Vad var och en ska anteckna och hur länge anteckningarna ska sparas skiljer sig lite åt.

Rapporteringskrav till avfallsregistret
Förutom anteckningsskyldigheten finns också en rapporteringsskyldighet till Naturvårdsverkets avfallsregister. Alla verksamheter som producerar farligt avfall, transporterar farligt avfall, tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet, behandlar farligt avfall eller mäklar eller handlar med farligt avfall ska rapportera uppgifter om det farliga avfallet till avfallsregistret.

Transport av avfall
Anmälan
Vissa slag av farligt avfall som uppkommer i egen yrkesmässig verksamhet får du själv transportera till godkänd avfallsmottagare. Det gäller om mängden är mindre än 100 kilogram eller 100 liter per år eller om avfallet är undantaget från tillståndsplikten. För detta krävs en anmälan till Länsstyrelsen, anmälan gäller i fem år.

Tillstånd
Yrkesmässiga transporter, det vill säga transporter av någon annans avfall, kräver alltid tillstånd. Detta gäller både farligt och övrigt avfall, oavsett mängd. Om du transporterar farligt avfall som uppkommer i egen yrkesmässig verksamhet och där mängden överskrider 100 kilogram eller 100 liter farligt avfall per år eller 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall per år krävs också tillstånd. Ansökan om tillstånd görs till Länsstyrelsen, tillståndet gäller vanligtvis i fem år. Tillstånd för icke-farligt avfall kan gälla tillsvidare men kan också vara tidsbestämt. Vissa typer av avfall kräver alltid tillstånd för transport.

Transportdokument
Den som lämnar ifrån sig farligt avfall för transport, den som tar emot farligt avfall för transport samt den som själv transporterar farligt avfall som uppkommit i den egna yrkesmässiga verksamheten ska upprätta ett transportdokument som medföljer transporten.