Strömby

Naturreservatet är ett småkuperat och mosaikartat område med plana partier där grovstammig barrblandskaog växer i slutna bestånd omväxlande med blocksamlingar med glesare och luckigare skog. Mellan höjdryggarna ligger fuktstråk som upptas av smärre sumpskogar. Ett mindre brandfält (0,5 ha) finns i reservatets centrala del coh andlen grova träd och död ved är delvis mycket riklig. Sedan 2004 finns ytterligare ett brandfält i reservatets sydöstra hörn.