Frågor kring missbruk

Missbrukare är den som upprepade gånger hamnar i svåra livssituationer på grund av sitt beroende och som ändå fortsätter. En missbrukare behöver mer och mer av det ämne som ger dem ett välbefinnande. Är du beroende av alkohol behöver du dricka mer och mer för att känna effekten. Missbruk kan vara mycket. Du kan exempelvis ha problem med alkohol, droger, spel, tobak eller doping.

Ett missbruk och beroende innebär att du upprepade gånger använder dig av olika medel för att må bra. Du dricker dig så full att du inte kommer ihåg vad du gjort eller gör saker du inte tänkt göra. Du fortsätter med ditt missbruk trots att det leder till problem för dig och dina närstående.

Är du beroende eller känner du någon som är det?

Vilken hjälp finns?

Du kan få vård och hjälp för ditt missbruk genom öppenvård, särskilda insatser eller, vid särskilda behov, behandlingshem.
Du kan få behandling på olika sätt beroende på vilket missbruk du har. För dem med alkohol, läkemedel- och narkotikamissbruk har 12-stegsmodellen visat sig vara mycket framgångsrik.
Behandlingarna följs ofta upp av efterbehandling. Det är för att hjälpa personen att leva ett nyktert liv. Där får du lära dig att hantera sug, tacka nej och uppmärksamma dina egna högrisksituationer och få en strategi för hur du kan hantera dem.

Hur vet jag att någon är beroende?

Det är speciellt svårt att veta om ungdomar är beroende, eftersom signalerna lätt kan blandas ihop med normalt tonårsbeteende. Men det som är allra viktigaste att tänka på är att den som missbrukar anstränger sig mycket för att dölja sitt missbruk.

Du måste försöka läsa av personen i sin helhet. Har personen förändrats i sin personlighet? Starka signaler är en sämre prestation i skolan eller på jobbet, sjukfrånvaro, nya vänner och intressen, kanske förändrad dygnsrytm. Andra tecken ett större behov av pengar, aggressivitet, mindre aptit eller ett stort sömnbehov. Rökning hänger ihop med en risk att missbruka andra droger. Det är mycket lättare för en person som röker att testa marijuana eller hasch, för att sedan prova något tyngre.

Vad är medberoende?

Runt varje alkoholist eller drogberoende finns det anhöriga som påverkas negativt. En medberoende är en människa som låtit en annan människas beteende påverka sig och som blivit helt upptagen av att kontrollera denna människas beteenden.

Vart vänder jag mig?

Om du enbart är i behov av stöd och rådgivning kan du välja att vända dig till våra socialsekreterare.
Vi börjar då med att tillsammans med dig undersöka på hur vi kan hjälpa dig. Därefter beslutar vi om vilken hjälp du kan få.

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM)

Socialtjänstens huvuduppgifter är att arbeta med råd och stöd samt myndighetsutövning i sociala frågor. Socialtjänsten arbetar enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lagen om vård av ungdom (LVU).

Du kan få hjälp genom:

  • råd och stöd
  • kontaktperson för hjälp och stöd
  • kontakt med socialrådgivare
  • hjälp att finna lämplig öppenvård
  • behandling på någon missbruksinstitution

Bland länkarna (till höger på datorn, under denna text på platta eller telefon) hittar du mer information om missbruk och beroende samt organisationer och gemenskaper där du kan finna stöd och hjälp i ditt beroende.

Anmälan eller ansökan

Myndighetsenheten utreder och handlägger ärenden kring vuxna. I huvudsak rör det sig om beroendeproblematik, men det kan också handla om andra frågor. Är du orolig för någon vuxen eller själv vill ansöka om hjälp så kan du vända dig till oss.

Du kan ringa till telefonmottagningen om du vill anmäla att någon behöver hjälp från socialtjänsten på grund av missbruksproblem. Vid akuta ärenden ta kontakt med socialkontorets reception.

Om du själv vill ha vård eller behandling för alkohol- eller drogproblem vänder du dig i första hand direkt till öppenvården.
Om du vill ansöka om vård eller behandling på behandlingshem vänder du dig till telefonmottagningen.
Efter kontorstid kan Du ta kontakt med Jour se länklista nedan

Utredning

När Socialkontoret får in en anmälan om att någon missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel, gör socialtjänsten först en förhandsbedömning.

Det innebär att man kontaktar den som anmälan rör, informerar om att anmälan inkommit och vad den innehåller.
Syftet med kontakten är att göra en bedömning om personen är i behov av vård och i så fall informera och motivera till frivillig vård.

När en egen ansökan inkommer till socialkontoret om vistelse på behandlingshem öppnar socialtjänsten en utredning, där man undersöker om alla öppenvårdsalternativ är uttömda. Därefter görs en bedömning om behovet kan tillgodoses på annat sätt.

Du har rätt att få vara delaktig i och att läsa din utredning. Utredningen avslutas med ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga enligt den besvärshänvisning som lämnas.