Torsås 1:116 – Lunnagatan

Underrättelse

Torsås Kommun har antagit en ny detaljplan för fastigheten Torsås 1:116 – Lunnagatan. Planen syftar till att fastigheten ska kunna nyttjas för att bygga ett flerbostadshus med ca 21 lägenheter.

 

Förslaget till ny detaljplan har varit ute på samråd och granskning. Efter granskningsskedet har ett granskningsutlåtande tagits fram. Länsstyrelsen har synpunkter på hur dagvatten och skyfall omhändertas. Beskrivningen av hur dagvatten hanteras och tas om hand har utvecklats och förtydligats i planbeskrivningen efter granskningen. Kommunen bedömer nu att beskrivningen är tillräcklig för att uppfylla kraven för miljökvalitetsnormerna.

 

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige den 12 juni 2023 och vann laga kraft 11 Juli 2023.

Planhandlingarna finns tillgängliga hos kommunledningsförvaltningen.

Antagande

Plankarta
Planbeskrivning
Underrsökning om betydande miljöpåverkan

Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse

Kommunfullmäktiges beslut om antagande 2023-06-12