Hjälp i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag finns olika möjligheter att få stöd i hemmet.

Ansökan

Du ansöker om hjälp hos biståndshandläggare.

Besked om beslut

Socialtjänsten tar beslut om bistånd, det vill säga vilket stöd som du är berättigad till, utifrån Socialtjänstlagen (SoL). Stöd beviljas betyder att handläggaren har sagt ja till stöd och redovisar vilka insatser och i vilken omfattning. Avslag innebär att handläggaren säger nej. Du kan få avslag på viss del av det du ansökt om eller på hela ansökan. Oavsett beslut skickas det till dig per post.

Överklagan

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Du kan också ta kontakt med handläggare.

Tystnadsplikt

Alla medarbetare inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala med någon utomstående om vad du berättat eller annat som rör dig. De får inte heller lämna uppgifter om dig till annan myndighet utan ditt samtycke.

Rätt till ombud

Om du behöver hjälp när du ansöker om insats från kommunen har du rätt att anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Handläggaren har dock rätt att träffa dig personligen.

Tolkhjälp

Du som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp att kommunicera med hjälp av tolk. Även du som är allvarligt hörsel- eller talskadad har rätt till tolkhjälp.