Behandlingsmodeller

12-stegsprogrammet för alkohol-/drogberoende innebär att man i tolv strukturerade steg lär sig att leva nyktert/drogfritt. Man får stöd att leva ett vardagsliv utan alkohol/droger och att själv stegvis lära känna sig själv och ta ansvar för sitt eget liv.

Ytterligare behandlingsmodeller

MET
som i korthet  innebär att man använder Motivational Interviewing (på svenska  Motiverande samtal, förkortas MI)
CRA
Community Reinforcement Approach (CRA) är en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.
MI
Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Återfallsprevention  ”STÅP”
är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk.
HAP
HAP har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring.

Gruppbehandling 12-Stegsprogram

Strukturerat arbete i de 12-stegen med extra fördjupningsuppgifter vid behov.
Föreläsningar inom 10 olika Teman.

För vem?

 • För dig som vill ha ett strukturerat steg-arbete och fördjupningsuppgifter
 • Den som har ett alkohol- och/eller drogberoende och vill leva sitt liv nykter och/eller drogfri
 • Den som behöver stöd och hjälp in i steg-arbete och som vill gå på möten i AA/NA

Individuella 12-Stegssamtal

Strukturerat arbete i de 12-stegen med extra fördjupningsuppgifter vid behov.

För vem?

 • För dig som vill ha ett strukturerat steg-arbete och fördjupningsuppgifter
 • Den som har ett alkohol- och/eller drogberoende och vill leva sitt liv nykter och/eller drogfri
 • Den som behöver stöd och hjälp in i steg-arbete och som vill gå på möten i AA/NA

MET

MET innebär i korthet att man använder Motivational Interviewing (på svenska  Motiverande samtal, förkortas MI) för att undersöka alkoholens roll för individen ur ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Kartläggningen av alkoholens eventuella effekter består av en intervju, ett antal frågeformulär samt alkoholrelaterade biomarkörer.
MI används också för att återkoppla och värdera undersökningsresultaten.
Efter återkopplingssamtalet följer tre MI-samtal. En närstående rekommenderas att delta i samband med återkopplingssamtalet.
Vartefter som patientens motivation ökar och diskuteras, kan den också konkretiseras i en skriftlig plan för förändring av alkoholkonsumtionen, som i efterföljande samtal följs upp.

CRA

Community Reinforcement Approach (CRA) är en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.
Den bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA på 1960-talet.

 • CRA är en missbruksbehandling som baseras på kognitiv-beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).
 • CRA har bra forskningsstöd och ger dig verktyg att hålla dig drogfri.
 • CRA har gott stöd i internationell forskning.
 • Den rekommenderas i de Nationella riktlinjerna för missbruksbehandling som gavs ut av Socialstyrelsen 2007.
 • CRA tar hänsyn till den miljö personen som missbrukar befinner sig i.
 • Vi övar på att förstå vilka ”triggers” i miljön som påverkar missbruksbeteendet. Vi arbetar också med problemlösning, att kunna tacka nej, sociala färdigheter och andra strategier för att ge den som missbrukar konkreta verktyg att bryta missbruket. Återfallsprevention är en viktig del i CRA.

MI

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick

Målgrupp
MI utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem. I dag används metoden generellt i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet, spel med mera), i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola.

Syfte
Att främja motivation och beteendeförändring.

Återfallsprevention  ”STÅP”

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk. Metoden utvecklades av amerikanska forskare och började användas i Sverige under senare delen av 1980-talet.

Målgrupp
Ursprungligen utvecklades återfallsprevention för vuxna med alkoholproblem. Idag används metoden även för ungdomar, och med missbruk och beroendeproblem som rör narkotika, läkemedel, tobak och spel.

Syfte
Att förebygga återfall i missbruk och beroende.

HAP

HAP har en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring. Programmet har använts i Sverige sedan början av 1990-talet.

Målgrupp
Ungdomar över 18 år som missbrukar eller är beroende av cannabis och som vill sluta använda drogen.

Syfte
Att påverka missbruket, tankemönster samt psykologisk och social kompetens.