Överklaga socialtjänstens beslut

Om du socialtjänsten inte beviljar dig den hjälp du ansökt om, har du rätt till ett skriftligt beslut med information om hur du gör för att överklaga.

Du skickar din överklagan till den socialsekreterare som fattat beslutet du vill överklaga. Överklagan ska inkomma senast tre veckor från den dag du mottog beslutet. Socialsekreteraren gör en ny bedömning över om beslutet ska omprövas enligt de synpunkter du inkommit med. Om detta inte är aktuellt skickar socialsekreteraren vidare din överklagan till Förvaltningsrätten.

Efter dom i Förvaltningsrätten har både du och socialnämnden möjlighet att söka prövningstillstånd i Kammarrätten.
Socialtjänsten är skyldig att hjälpa dig med överklagan om du skulle vilja detta