Kommunens roll vid kris

Kommuners skyldigheter i krishanteringssystemet regleras av Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) som gäller från 2006-09-01.

Vilken är kommunens roll?

Kommunens uppgift är att vid en extraordinär händelse se till verksamhet som inte tål avbrott kan genomföras. Lagen syftar till att fler aktörer i samhället ska analysera händelser som visserligen inträffar mycket sällan men som får stora konsekvenser. Det handlar om att ha förutsett hot och risker, att känna sin roll, ha planerat, utbildat sig och övat.

Torsås kommun har olika typer av planer för hanteringen av extraordinära händelser.
Krisledningsplanen handlar om hur krisorganisationen ska se ut, vem som gör vad och hur organisationen ska bemannas.

I informationsplanen står det vem som ansvarar för att information kommer ut till allmänheten och kommunens personal i händelse av en kris, och på vilket sätt det ska ske. Torsås kommun har även handlingsplaner för enskilda händelser såsom oljeutsläpp, pandemiutbrott med mera.