Frågor om boende, miljö och trafik

 • Det ser för bedrövligt ut med en massa avfall utslängt i skogen, vem tar hand om det?

  Nedskräpning är olagligt och ärenden utreds av Bygg- och miljönämnden och polis eller åklagare. Lämna in en skriftlig anmälan till Bygg- och miljönämnden med beskrivning av nedskräpningen. Bifoga om möjligt foton.

 • Har KSRR några krav gällande avloppet?

  Ja, de behöver information gällande slamavskiljarens placering och fabrikat. Om en ny slamavskiljare installeras, eller om en befintlig byter plats, behöver KSRR informeras om placering och brunnstyp. Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar KSRR. Det finns även ett avståndskrav mellan slamavskiljare och uppställningsplats för slamtömningsbilen. Det bör inte överstiga 20 meter.

 • Hur får man information om aktiviteter i vattenrådet?

  Genom att meddela/ringa/maila Pernilla Landin på samhällsbyggnadsförvaltningen, vattenrådets hemsida.

 • Hur gör jag om jag vill mäta radon i mitt hus?

  P På www.radonguiden.se finns information om vilka ackrediterade mätlaboratorier du kan kontakta för att beställa mätpaket och analys. Det går också bra att kontakta miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få informationen. Kostnaden brukar vara runt 500 kronor för mätpaket och analys i ett vanligt enfamiljshus. Höga radonhalter i bostaden kan bero på olika orsaker och risken finns i princip överallt.å www.radonguiden.se finns information om vilka ackrediterade mätlaboratorier du kan kontakta för att beställa mätpaket och analys. Det går också bra att kontakta miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få informationen. Kostnaden brukar vara runt 500 kronor för mätpaket och analys i ett vanligt enfamiljshus. Höga radonhalter i bostaden kan bero på olika orsaker och risken finns i princip överallt.

 • Hur mycket vindkraft ska vi ha här i Torsås egentligen?

  Utbyggnaden av vindkraft i Torsås kommun styrs till stor del av den ”vindkraftsplan” som Kommunfullmäktige har antagit. Planen anger bland annat vilka geografiska områden som är lämpliga respektive olämpliga för etablering av vindkraftverk. Tills dess att planen revideras eller upphävs så kommer kommunens beslut i vindkraftsärenden att stödja sig på riktlinjerna i vindkraftsplanen.

 • Hur ofta bör jag kontrollera mitt vatten?

  Socialstyrelsen rekommenderar vart tredje år.

 • Hur ser handläggningsprocessen ut?

  Så här ser det ut, generellt, oavsett om det är ett föreläggande eller inte:

  -Ansökan: En ansökan behöver fyllas i och lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Där fyller man i uppgifter om vilken anläggning eller metod man väljer. (Ansökningsavgiften finner du i taxan.)

  -Provgrop: Om marken ska användas som reningssteg (infiltration eller dylikt) behöver en provgrop anläggas. Då kan avstånd till grundvattnet och markstrukturen säkerställas. En miljöinspektör besöker fastigheten och utför provtagningar för att bedöma lämpligheten och hur stor yta som krävs för infiltrationen.

  -Tillstånd: När samhällsbyggnadskontoret har de uppgifter som krävs kan ett tillstånd för avloppsanläggningen skrivas. Det är viktigt att anläggningen utförs utefter de krav som ställs i tillståndsbeslutet.

  -Entreprenörsrapport/utförandeintyg: Innan ärendet kan avslutas, och anläggningen kan klassas som godkänd, krävs en entreprenörsrapport eller ett utförandeintyg. Det gäller oavsett om entreprenören är certifierad eller ej, eller om fastighetsägaren anlägger avloppet själv.

 • Jag har en extra stor stenkista. Räcker inte det?

  Nej, en stenkista, oavsett storlek, möjliggör inte den filtrering eller rening av avloppsvattnet som krävs. Dess syfte är endast att sprida avloppsvattnet vidare. Från stenkistan kan avloppsvattnet sedan leta sig vidare neråt och förorena grundvattnet. Om det finns en dricksvattenbrunn i närheten kan denna förorenas och orsaka hälsoproblem. Om det finns vattendrag i närheten riskerar dessa att få höga tillskott av näringsämnen.

 • Jag har inget vatten indraget i fastigheten. Är det ändå samma krav?

  Nej, det är det inte. Finns inget indraget vatten till fastigheten är behovet av ett avlopp inte lika stort. Därför ställs inga krav på avloppet. Om det är en permanentbostad eller ett fritidshus har ingen betydelse.

 • Jag tänkte installera bergvärme, måste jag ansöka hos kommunen först?

  Ja, du måste lämna in en anmälan till Bygg- och miljönämnden i förväg och därefter får du ett beslut. Särskild blankett (Anmälan värmepump) finns på Torsås kommuns hemsida, eller kan fås om du kontaktar miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Bor du inom vattenskyddsområde så gäller särskilda bestämmelser.

 • Jag vill starta en livsmedelsverksamhet, vad behöver jag göra?

  För att starta och driva verksamhet där livsmedel hanteras, säljs eller förmedlas i någon form måste du registrera eller få verksamheten godkänd som en livsmedelsanläggning. Detta gäller även om du tar över en befintlig verksamhet. Ny ägare innebär att verksamheten måste registreras eller godkännas på nytt. Du behöver fylla i och skicka in en anmälan om registrering eller ansökan om godkännande.

 • Jag vistas bara i mitt fritidshus 1 månad/år. Är det ändå samma krav på anläggningen?

  Ja, oavsett om det är fritidshus eller permanentboende, kort eller lång tid, är grundkraven på anläggningen de samma så länge det finns vatten indraget. Däremot är kraven olika gällande utformningen av slamavskiljaren beroende på om toaletten är kopplad till avloppet eller inte. Gäller det bara BDT-vatten (bad, disk, tvätt) räcker det med en 2-kammarbrunn.

 • Kan jag anlägga avloppet själv?

  Ja, så länge det är fackmannamässigt gjort, går det bra. Vi begär in samma material som när en entreprenör anlägger avloppet. Skillnaden är att en miljöinspektör måste godkänna anläggningen innan den täcks, för att kontrollera så att det följer ansökan och det tillstånd som givits. En kontroll krävs också när det är en entreprenör som inte är certifierad, de entreprenörer som är certifierade kan slutföra anläggandet utan en kontroll/besiktning.

 • Kan verkligen mitt lilla avlopp göra någon skada? Det är ju väldigt små mängder om man jämför med allt gödsel som sprids.

  Det finns regler och lagar även för lantbruk, man får inte sprida gödsel hur och när som helst. När det gäller miljöarbete är det viktigt att arbeta från flera olika håll samtidigt. Kommunen arbetar både med tillsyn mot lantbruk och enskilda avlopp. Eftersom det finns många enskilda avlopp i kommunen resulterar det i en stor miljöpåverkan. Ett orenat avloppsvatten kan orsaka hälsorisker om det når en dricksvattenbrunn. Näringsämnena bidrar också till övergödningen av vattendrag, och slutligen Östersjön.

 • Min avloppsanläggning fungerar bra, och det har den gjort i många år. Varför behöver jag en ny?

  Att avloppsvattnet rinner ut från anläggningen visar bara på att kvittblivningen fungerar, utöver det behöver avloppsvattnet också renas. Näringsämnena kväve och fosfor behöver avskiljas från avloppsvattnet. För att uppnå de miljö- och hälsokrav som ställs krävs en fullgod och godkänd lösning. Vägen dit kan se olika ut beroende på fastighetens egenskaper, placering mm.

 • Min fastighet ligger inom hög skyddsnivå. Kan en infiltration uppnå de högre reningskraven?

  Nej, en infiltration uppnår inte de reningskrav som ställs vid hög skyddsnivå. Istället kan ett minireningsverk installeras. En annan lösning är att placera infiltrationen längre från vattendraget/ytvattnet, bortom hög skyddsnivå, exempelvis in på en grannfastighet om det tillåts.

 • När får jag elda ris och trädgårdsavfall?

  Det är endast torrt ris och trädgårdsavfall som får eldas av gemene man och eldningen får bara ske under förutsättning att människor runt omkring inte störs av röken. Om du bor utanför detaljplanelagt område får du, under rätt förhållanden, elda när som helst på året. Om du bor inom detaljplanelagt område så får du endast elda mellan vecka 40 och vecka 17 om förhållandena är lämpliga.

 • När och var kan jag lämna in mitt vattenprov?

  Tisdagar i kommunens reception.

 • Räcker det med en 1-kammarbrunn eller 2-kammarbrunn om toaletten är kopplad till avloppet?

  Nej, är toaletten kopplad till avloppet krävs minst en 3-kammarbrunn för att uppnå en fullgod slamavskiljning. Är bara BDT-vattnet (bad, disk, tvätt) kopplat till avloppet krävs minst en 2-kammarbrunn. Brunnar kan dock kopplas ihop så att de utgör flera fack ihop. Exempelvis blir 3 stycken ihopkopplade 1-kammarbrunnar en 3-kammarbrunn. Endast en 1-kammarbrunn är följaktligen inte godkänt.

 • Vad finns det för olika skyddsnivåer i kommunen?

  Vilken skyddsnivå som gäller beror på hur nära vatten som avloppsanläggningen ska anläggas. Om anläggningen ligger vid kust, sjö, vattendrag eller dike finns lite olika avstånd som man ska förhålla sig till, är man inom detta skyddsområde gäller hög skyddsnivå.

  Krav som alltid gäller:
  • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen (mätt som BOD7).

  Normal skyddsnivå:
  • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion av fosfor (tot-P).

  Hög skyddsnivå: Inom 100 meter från vattendrag eller ytvatten, inom 100 (eller inom 300 meter vid vissa sträckor) från kuststräcka.
  • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion av fosfor (tot-P)
  • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion av kväve (tot-N).

 • Vad kostar det att kontrollera sitt eget vatten?

  Kemisk undersökning = 144 kr
  Bakterieundersökning = 174 kr
  Radon i vatten = 31 kr

 • Vad är hållbarhetsveckan?

  Hållbarhetsveckan hålls i Torsås kommun en gång om året, vecka 38, och samlar näringsliv, ideella organisationer och kommunen för att arbeta mot FN:s globala mål, Agenda 2030.

 • Vad är vattenrådet?

  En sammanslutning av privatpersoner, tjänstemän, kustmiljöorganisationer, Södra, LRF, företag, miljöorganisationer med flera – där alla som är intresserade av vatten får vara med, ingen medlemsavgift tas ut idag.

 • Varför får vi inte rensa ån?

  Årensning är ett hot för biologisk mångfald för att den tar bort allt struktur i ett vattendrag. Dessutom är det då en massa sediment som rinner ut till havs, vilket förvärrar övergödningen.

 • Vilken skillnad gör vattenrådet?

  Vattenrådets arbete leder till samverkan och förståelse för våra vatten, vår användning av vatten och där igenom kan väl kommunicerade vattenförbättrande åtgärder.