Förorenade områden

Utvecklingen av Sverige som industriland har efterlämnat ett stort antal områden som innehåller föroreningar. Många av områdena är så förorenade att de riskerar att skada miljön och människors hälsa. Det är framförallt tidigare industrier som har lämnat giftiga ämnen kvar i mark eller vatten. Föroreningar kan också orsakas av att exempelvis en lastbil har stått och läckt olja, en kemtvätt där det har spillts perkloretylen eller en gammal nedlagd avfallstipp för hushålls- och industriavfall.

På flera håll i landet är idag de förorenade områdena ett större miljöhot än de pågående miljöfarliga verksamheterna. I arbetet för en giftfri miljö är det viktigt att hitta dessa områden. De behöver undersökas, riskbedömas och i många fall även efterbehandlas på ett lämpligt sätt.

Mer information om asbest
Mer information om PCB

Förorenaren betalar

Reglerna kring markförorening styrs av miljöbalken. Utgångspunkten är alltid att det är den som orsakar föroreningen som ska betala.

Den eller de verksamhetsutövare som har orsakat föroreningen är i första hand ansvariga för att undersöka och sanera det förorenade området. I andra hand kan fastighetsägare göras ansvarig. Ansvaret omfattar både det område som ursprungligen förorenats och områden som föroreningarna eventuellt spridits till.

Upplysningsskyldighet

Det är viktigt att Samhällsbyggnadsförvaltningen får kännedom om de förorenade områden som finns i kommunen. Som ägare eller brukare av en fastighet är du skyldig att upplysa oss om du upptäcker en förorening. Det gäller även om du inte äger fastigheten.

Anmälningsskyldighet

Innan du sanerar en fastighet där det finns en förorening måste detta anmälas till bygg- och miljönämnden. En anmälan ska göras minst 6 veckor innan åtgärden beräknas starta.

Inför exploatering eller förvärv av en fastighet

Innan du ska köpa eller bygga på en fastighet bör du alltid undersöka om det finns risk för att marken kan förorenad från tidigare verksamhet. Du kan kontakta länsstyrelsen i Kalmar län för uppgifter om potentiellt förorenade fastigheter. Det går även att se översiktlig kartering av potentiellt förorenade fastigheter i länsstyrelsens digitala karta.