Registrering och godkännande

Ditt livsmedelsföretag ska registreras av samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås eller godkännas av Livsmedelsverket innan det får startas upp. Oavsett registrering eller godkännande ska företaget ha passande lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll. Du kan tidigt ta kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen för att få information om vad som gäller för ditt företag.

De flesta livsmedelsföretag ska registreras och en verksamhet får påbörjas tidigast 2 veckor efter det att anmälan kommit in till samhällsbyggnadsnämnden. Det är endast vissa anläggningar där animaliska livsmedel hanteras som ska godkännas, t.ex. slakterier och mejerier. Sådan anläggning som ska godkännas får inte starta innan Livsmedelsverket utfärdat ett godkännande för livsmedelsverksamheten.

Även du som tar över en livsmedelsverksamhet eller ändrar i din befintliga verksamhet måste kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen och anmäla registrering.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgift för handläggningen vid registrering.

Registreringsprocessen

1. Du lämnar in en skriftlig anmälan Anmälan omfattar uppgifter om ditt företag, lokalen där verksamheten kommer att bedrivas samt en beskrivning av verksamheten. Blankett för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, kan beställas från samhällsbyggnadsförvaltningen eller hämtas från Torsås kommuns hemsida.

2. Kontrollmyndigheten granskar inlämnat material Samhällsbyggnadsnämnden granskar inlämnade uppgifter och kontaktar dig inom tio arbetsdagar, om eventuella kompletteringar behövs.

3. Kontrollmyndigheten bekräftar registreringen När anmälan är komplett registrerar samhällsbyggnadsnämnden verksamheten.

När får verksamheten starta?

En verksamhet får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan kommit in till samhällsbyggnadsnämnden, om inte beslut om registrering ges tidigare. De flesta verksamheter kommer att kontrolleras samma dag eller i anslutning till uppstart. Vid kontrollen ska lokaler, inredning och utrustning vara ändamålsenliga och rutiner i egenkontrollprogrammet ska kunna visas upp. Om kontrollen visar på sådana brister att inte alla relevanta krav är uppfyllda kan delar av- eller hela verksamheten förbjudas.

Reglerna för t.ex. livsmedelssäkerhet och hygien är desamma för anläggningar som registreras som för de som prövas för godkännande och det är livsmedelsföretagaren som ansvarar för att relevanta krav i lagstiftningen är uppfyllda. Detta gäller även om samhällsbyggnadsnämnden inte kontrollerat verksamheten.

Vad händer om jag startar utan att ha registrerat livsmedelsanläggningen?

Som företagare är du skyldig att anmäla till samhällsbyggnadsnämnden om du startar en ny eller tar över en befintlig livsmedelsverksamhet. Om du ändå startar ett nytt livsmedelsföretag  eller tar över en befintlig livsmedelsanläggning utan att anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen så kommer en sanktionsavgift att tas ut. Sanktionsavgiftsbeloppet avgörs utifrån årsomsättning och blir som lägst 2 500 kr och som högst 75 000 kr.