Bergkvara 2:14 m.fl. – Gökalundskrysset, Bergkvara

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Bergkvara 2:14 m.fl. – Gökalundskrysset, Bergkvara.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-03-23 §20/22 att syftet är att planlägga området för nya bostäder samt möjliggöra en rimlig trafiklösning för befintliga fastigheter.

Planområdet är beläget i Gökalund intill Bergkvara och angränsar till korsningen känd som Gökalundskrysset med Storgatan i söder och E22 väster om planområdet. Det finns även befintlig bebyggelse samt ett mindre naturområde i anslutning till planområdet. Detaljplanen följer intentionerna i gällande översiktsplan och genomförs med ett standardförfarande.

Samråd

Samråd och granskning är viktiga delar i planeringsprocessen. De behövs, dels för att få tillgång till den kunskap som finns angående det aktuella området, dels för att ge information till de berörda, som även får möjlighet att framföra synpunkter på det framlagda förslaget. Förslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida samt i kommunhusets reception. Samråd pågår mellan 5 oktober – 2 november.

Förstudie Geoteknik Bergkvara 2 14
Detaljplan Undersökning om betydande miljöpåverkan
Dagvattenutredning
Plankarta
Planbeskrivning 
Bullerutredning inklusive bilagor
Naturvärdesinventering

Mer information om hur planprocessen går till, klicka här (extern länk)

Skriftliga synpunkter

Ett genomförande av planeringen bedöms inte medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats. En separat checklista för ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” finns tillgänglig.

Under samrådstiden är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter. De skall ha inkommit till Bygg- och Miljöförvaltningen, Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås eller till byggomiljo@torsas.se senast den 2 november för att kunna beaktas.