Äldre

Enligt socialtjänstlagen (4 kap, 1 §) ska alla få förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar.

För att detta ska vara möjligt krävs det ibland hjälp och stöd i form av hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, bostadsanpassning med mer.

När behovet av vård och omsorg blir så stort att det inte längre känns tryggt hemma trots stödinsatser finns olika former av boenden som alternativ.

Information om vilket stöd man kan få som äldre
Information om hjälp i hemmet
Information om särskilt boende, demensboende
Information om korttidsvistelse, växelvård och avlastning
Information om träffpunkter och aktiviteter
Information om LOV – Valfrihetssystem inom hemtjänsten
Information om bostadstillägg

Till e-tjänster och blanketter
Till sidan för anhörigstöd