Strandskydd

I Sverige finns ett generellt strandskydd som omfattar land- och vattenområdet 100 meter från strandlinjen och regleras i 7 kapitlet miljöbalken. Strandskyddet har två syften, att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Inom strandskyddat område är det bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader. Det är också förbjudet att ändra byggnader eller byggnaders användning, uppföra andra anläggningar eller anordningar eller utföra grävnings- eller andra förberedelsearbeten om det hindrar eller avhåller allmänheten där den annars skulle ha fått färdas fritt. Åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter är också förbjudna.

Utökat strandskydd

Länsstyrelsen får besluta om att utöka strandskyddet upp till 300 meter för att säkerställa strandskyddets syften. I Torsås kommun är strandskyddet utökat över stora delar längs med kusten, se länsstyrelsens beslut.

Dispens från strandskyddet

Kommunen kan i det enskilda fallet ge dispens från förbuden om det finns särskilda skäl, det kan t ex vara att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften eller att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan genomföras utanför området.

Dispens kan endast ges om byggnaden, åtgärden eller anläggningen inte strider mot strandskyddets syften. Ansökan till kommunen görs på avsedd blankett.
Till blanketterna (Bygglov)

Upphävande av strandskydd

Strandskyddet kan vara upphävt genom detaljplan eller områdesbestämmelser. Man kan också ansöka hos länsstyrelsen om att få strandskyddet upphävt vid mindre sjöar och vattendrag eller om området uppenbart saknar betydelse för strandskyddets syften.

Om du är osäker på vad du får göra, vad som är förbjudet eller vad som gäller för just din fastighet är du välkommen att kontakta bygg- och miljöförvaltningen så hjälper vi dig.