Vårdnad, boende, umgänge

Vårdnad

Begreppet vårdnad är ett juridiskt begrepp, vars innebörd reglerar det ansvar en förälder har för sitt barn, tills det fyllt 18 år.

Att vara vårdnadshavare innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till.

Om föräldrarna bor på skilda håll ska de båda se till att barnet har en sådan kontakt med den andre föräldern, som barnet behöver. Vårdnadshavaren är också förmyndare för barnet, det vill säga företräder barnet i ekonomiska frågor.

Socialförvaltningen kan erbjuda samarbetssamtal för föräldrar som inte är överens i vårdnadsfrågan. Om de inte kan enas kan de gå vidare till domstol. Det blir då ofta beslut om en vårdnadsutredning, som vanligtvis tar 4 – 6 månader. En socialsekreterare gör den och utgår då från barnets behov och barnets bästa. Domstolen kan även fatta ett interimistiskt beslut om vårdnaden (= tillfälligt beslut), som gäller under utredningstiden.

Boende

Tingsrätten har möjlighet att besluta om var ett barn ska bo utan att upplösa den gemensamma vårdnaden.

Socialförvaltningen gör dessa boendeutredningar på uppdrag av tingsrätten. Vid konflikter om boendet, kan socialförvaltningen erbjuda föräldrarna samarbetssamtal. De får då en möjlighet att komma överens utan att behöva vända sig till domstol.

Barnet kan endast vara skrivet hos en av föräldrarna. Vid ett växelvis boende betalar ingen av föräldrarna underhållsbidrag. Underhållsstöd kan dock utbetalas i form av utfyllnadsbidrag.

Har Du frågor om underhållsstöd/underhållsbidrag kontakta Försäkringskassan 0771-52 48 00.

Umgänge

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder det inte stadigvarande bor med. Umgänget skall utformas helt och hållet med utgångspunkt från barnets behov. Båda föräldrarna ansvar gemensamt för att tillgodose barnets behov tillgodose.

De flesta föräldrar når själva en överenskommelse om hur umgänget ska se ut. I de fall föräldrarna inte kan komma överens om umgänget kan de vända sig till socialförvaltningen för samarbetssamtal med syfte att nå en uppgörelse. Föräldrar som så önskar kan få hjälp med att upprätta avtal.

Når de inte en överenskommelse, kan föräldrarna vända sig till tingsrätten för att få frågan avgjord. Liksom då det gäller vårdnads – och boendetvister, får ofta socialförvaltningen i uppdrag av tingsrätten att göra en utredning innan den fattar beslut.

Samarbetssamtal

Socialtjänsten bedriver samarbetssamtal under sekretess och är en möjlighet för separerade föräldrar att under sakkunnig ledning få stöd i att komma överens i viktiga frågor som rör barnet. Samtalen kan exempelvis handla om vårdnad boende och umgänge, eller hur båda föräldrarna ska bidra till barnets försörjning.

Alla kommuner ska enligt lag erbjuda denna typ av samtal. Syftet är att stödja föräldrarna i att hitta hållbara lösningar som har sin utgångspunkt i barnets bästa i stället för att behöva gå till domstol, vilket är en påfrestande process for såväl barn som föräldrar.

Om föräldrarna redan tagit kontakt med domstol kan domstolen besluta om samarbetssamtal om den anser att det finns förutsättningar för föräldrarna att lösa tvisten.

Samarbetssamtalen är kostnadsfria och hanteras av kommunens öppenvård, Familjesupporten.