Syskonen Johanssons stipendiefond

Kommunstyrelsen i Torsås kommun har att förvalta Syskonen Johanssons stipendiefond. Fonden skall främja ungdomars vård, fostran och utbildning. De grundkriterier som gäller är följande:

1.      Den sökandes ålder ska vara från och med det år ungdomen fyller 18 år och till och med det år denne fyller 24 år

2.      Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig utbildning.

3.      Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av breddutbildning.

4.      Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning.

5.      Stipendiet kan endast erhållas en gång.

6.      Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela stipendium om synnerliga skäl föreligger.

Ansökningstid

Ansökan om stipendium sker under våren på blankett som finns att ladda ned nedan, eller kan rekvireras från kommunkansliet i Torsås kommun, tel 010-35 33 100. Meddelande om ansökningstillfälle annonseras i tidningen. Ansökan ska inlämnas till Torsås kommun ”Syskonen Johanssons Stipendiefond”, Box 503, 385 25 Torsås, senast 2023-08-06.
Ansökan Med Information

Fondkommittén

Urval och förslag till stipendiater lämnas av en stipendiekommitté bestående av Kommun- fullmäktiges ordförande och 1:a och 2:a vice ordförande samt bildningsnämndens ordförande. Sekreterare i kommittén är kommunsekreteraren.

Kontaktperson

Hanna Grahn
Kanslichef/kommunsekreterare
Tel 010-35 33 119
E-post hanna.grahn@torsas.se

Tillbaka till stipendier, fonder och priser