Bergkvara 2:33 – Lugnet

Med anledning av den ökade inflyttningen och den minskad tillgången till villatomter i Bergkvara samt de nya satsningar som genomförs t ex på Bergkvaras nya förskola behövs ytterligare mark för bostäder tas fram. Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 att planlägga den del av utvecklingsområdet Lugnet som kallas för Sjöhagen.

Då området antas vara av betydande intresse för allmänheten genomförs planarbetet med utökat planförfarande.

Ett första planförslag har tagits fram för samråd. Under samrådstiden är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter. De skall ha inkommit till Bygg- och Miljönämnden, Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås eller till samhallsbygginfo@torsas.se senast fredagen den 30 april 2021 för att kunna beaktas under samrådstiden.

Digitala samrådsmöten kommer att hållas kl 17:00 och kl 19:00 den 20 och 22 april 2021. Antalet platser per möte är begränsat och anmälan måste ske innan mötet till samhallsbygginfo@torsas.se

En kortversion av planförslaget finns här!

För mer information om själva planprocessen klicka här!

Samrådshandlingar
Planbeskrivning
Plankarta
Undersökning om betydande miljöpåverkan