Nämnder

En stor del av kommunens verksamhet styrs av olika speciallagar vilket bland annat innebär att det måste finnas ansvariga nämnder för dessa verksamheter.

Detta gäller till exempel stora delar av verksamheten inom socialtjänsten, äldreomsorgen och skolan. Kommunfullmäktige kan också delegera, lämna över rätten att besluta, i en del frågor till olika nämnder. Nämnderna ansvarar för ett mindre verksamhetsområde vilket gör att de kan specialisera sig och gå mer på djupet i frågorna.

En av nämndernas viktigaste uppgifter är att bryta ned de övergripande mål som fullmäktige bestämt till mål för det egna ansvarsområdet. Nämnden ska också följa upp den verksamhet som bedrivs och ansvara för den inför fullmäktige. En del av nämndens uppgift är att informera allmänheten om nämndens verksamhet och försöka få en dialog med de människor som använder de tjänster nämnden erbjuder.

I Torsås kommun finns följande nämnder: