Region Kalmar Län inleder fas 3 i vaccinationen Läs mer ›

Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningen leds av kommunchefen. Till förvaltningen hör avdelningarna kansli, utveckling, ekonomi, HR och IT.

Kommunledningsförvaltningen har i uppgift att:

Leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom områden som är övergripande och gemensamma. Erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag. Exempel på dessa tjänster är IT-stöd, växel- och receptionstjänster samt informationstjänster. I samverkan med externa samarbetspartners skapa förutsättningar för en positiv utveckling och tillväxt i kommunen. Detta sker genom insatser och regional samverkan, infrastruktur och högre utbildning, näringslivsaktiviteter, marknadsföring och profilering med mera.

Kansliavdelningen

Kansliet har bland annat en servicefunktion till de beslutande organen. Här sköts diarieföring, akthantering, protokollhantering och kungörelser.
På kansliet sköts också näringslivsverksamheten och man arbetar med arkivfrågor och säkerhet.

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningens ansvarsområden innefattar extern och intern kommunikation, turism-och inflyttning, utvecklingsprojekt i kommunen, receptionen, med flera frågor. Ansvarig chef är Sofie Nyström.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är kommunstyrelsens organ för kommunövergripande ekonomiska frågor. Avdelningen svarar för sammanställning av budget, uppföljning, delårsbokslut, årsbokslut och årsredovisning. Vi gör också ekonomiska utredningar och ansvarar för utvecklingen av den ekonomiska styrningen. Ekonomiavdelningen sköter även kommunens försäkringsskydd samt har en samordnande funktion för kommunens inköpsverksamhet.Vidare svarar avdelningen för förvaltningen av kommunens likvida medel, upplåning samt rådgivning åt kommunledningen och övriga nämnder i frågor av ekonomisk karaktär. Avdelningen ansvarar också för registrering av kundfakturor, betalningsövervakning, kravhantering samt kommunens kassatransaktioner. Ansvarig chef är Thomas Danielsson.

HR-avdelningen

Personalavdelningen handlägger löne- och förhandlingsfrågor, personalstatistik, arbetsmiljö- medbestämmande- och jämställdhetsfrågor samt tolkar arbetsrättsliga avtal och lagar. Personalavdelningen ger också stöd och hjälp när det gäller rekrytering, rehabilitering, organisationsfrågor och andra personaladministrativa frågor. Ansvarig chef är Anneli Ekström.

IT-avdelningen

För kommunen är det av stor vikt att informera och kommunicera via olika former av IT-stöd, både inom våra egna verksamheter och gentemot våra invånare. Kommunens IT-avdelningen ansvarar för IT-utvecklingen internt inom kommunen. Detta innefattar bland annat stöd för datoranvändning och utnyttjande av modern informationsteknologi. Utöver nämnda ansvarar avdelningen för telefonväxeln. Ansvarig chef är Linus Martinsson.