Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen har i uppgift att leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom områden som är övergripande och gemensamma. Detta sker genom insatser och regional samverkan, inom utbildning, näringslivsaktiviteter, hållbarhet, folkhälsa, marknadsföring och profilering med mera. Chefer hittar du till höger om du surfar via dator och i listan nedan om du surfar via mobil.

Så här är förvaltningen organiserad (från 1 januari)

>Förvaltningschefer
>Till sidan för felanmälan
>Till sidan för kontaktsök

Kansliavdelningen

Chef: Hanna Grahn
Kansliet har bland annat en servicefunktion till de beslutande organen. Här sköts diarieföring, akthantering, protokollhantering och kungörelser. På kansliet sköts också näringslivsverksamheten och man arbetar med arkivfrågor och säkerhet.

Utvecklingsavdelningen

Chef: Sofie Nyström
Utvecklingsavdelningens ansvarsområden innefattar extern och intern kommunikation, turism-och inflyttning, lokal demokrati och dialog, hållbarhet, folkhälsa, näringsliv, projektsamordning, samordning fiberprojekt och andra utvecklingsprojekt i kommunen.

Ekonomiavdelningen

Chef: Thomas Danielsson
Ekonomiavdelningen är kommunstyrelsens organ för kommunövergripande ekonomiska frågor. Avdelningen svarar för sammanställning av budget, uppföljning, delårsbokslut, årsbokslut och årsredovisning. Ekonomiavdelningen sköter även kommunens försäkringsskydd samt har en samordnande funktion för kommunens inköpsverksamhet. Avdelningen ansvarar också bland annat för registrering av kundfakturor, betalningsövervakning, kravhantering samt kommunens kassatransaktioner.

HR-avdelningen

Chef: Ulrika Olsson
Personalavdelningen handlägger löne- och förhandlingsfrågor, personalstatistik, arbetsmiljö- medbestämmande- och jämställdhetsfrågor samt tolkar arbetsrättsliga avtal och lagar. Personalavdelningen ger också stöd och hjälp när det gäller rekrytering, rehabilitering, organisationsfrågor och andra personaladministrativa frågor.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Chef:
Korrespondensgymnasiet, samarbete med gymnasieförbundet, vuxenutbildning, KAA, IKE