Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelsen och de facknämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och sammanträder som regel en gång i månaden. Kommunstyrelsen ska enligt lag ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut.

Kommunstyrelsens ordförande heter Henrik Nilsson Bokor (S). Hans uppdrag är att leda och samordna kommunstyrelsens verksamhet, planeringsförutsättningar och övergripande strategier.