Björkenäs 1:1 – stugområde

Björkenäs 1:1 – Stugområde

Ett förslag till ändring av detaljplan har upprättats för del av Björkenäs 1:1 – stugområde.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-10-24 §238 att ge kommunledningsförvaltingen i uppdrag att pröva den sökta åtgärden genom en planändring. Syftet med planändringen är att pröva möjligheten att upphäva bestämmelse/del av bestämmelse i den gällande detaljplanen. Detta för att möjliggöra för fastighetsbildning av de redan etablerade tomtplatserna.

Planområdet är beläget längs med kusten i Björkenäs/Skäppevik och angränsar till havet och ett natur-/skogsområde i söder. Inom och i anslutning till planområdet finns bostäder i form av småhus och stugor.

Ändringen av detaljplanen genomförs med ett standardförfarande.

Samråd

Samråd och granskning är viktiga delar i planeringsprocessen. De behövs dels för att få tillgång till den kunskap som finns angående det aktuella området men även för att ge information till de berörda. Dessa ges även möjlighet att framföra sina synpunkter på det framlagda förslaget. Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida samt i servicecenter i kommunhuset och finns tillgängligt till och med den 10 april. Kommunhusets adress är Allfargatan 26 i Torsås.

Samrådshandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning Om Betydande Miljöpåverkan

Skriftliga synpunkter

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats. En separat checklista för ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” finns tillgänglig.

Under samrådstiden är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter. De skall ha inkommit till Bygg- och Miljöförvaltningen, Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås eller till byggomiljo@torsas.se senast den 10 april för att kunna beaktas.