Planarbete

En viktig uppgift för kommunen är att i planer visa hur man vill utveckla samhället. För kommuner innebär det att planera och besluta hur olika områden ska användas och utformas.

Det finns olika typer av planer – översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplaner.

Planläggning styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Kommunen har ensamrätt på att utföra planarbetet, som sker genom en demokratisk process där allmänhet, myndigheter och andra intressenter får möjlighet att lämna synpunkter under planprocessens gång.

Mer information: