Extraordinär händelse

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting. Ett exempel på en långvarig extraordinär händelse är exempelvis pandemin 2020-2022.

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Torsås kommer kommunens hemsida att användas för att informera om vad som hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera. På webbplatsen kommer du då hela tiden att hitta aktuell information. Även Sveriges Radio P4 Kalmar kommer att stödja länets kommuner genom att sammanställa och sprida information över radionätet.

För att undvika att kommunens växel överbelastas vid en kris ber vi dig att främst söka information via vår hemsida eller lyssna på P4 Radio Kalmar.

Krisinformation.se – myndigheternas krisinformation är en kanal för samordnad krisinformation. Vid en kris samverkar flera myndigheter och organisationer och det kan vara svårt att veta vilken myndighet som ger svar på olika frågor. Här kan du få hjälp att hitta rätt.

Platser där information kan finnas vid extraordinär händelse:

Torsås kommuns hemsida
Krisinformation.se, myndigheternas krisinformation (extern länk)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (extern länk)
Region Kalmar Län (extern länk)
1177.se (extern länk)