Kommunens organisation

På den här sidan kan du få övergripande information om hur kommunen är organiserad. Via länkarna finns fördjupad information.

Anställda inom Torsås kommuns förvaltningar och bolag utför det som de folkvalda politikerna beslutat om. De anställda ser till så att det dagliga arbetet fungerar ute i verksamheterna, till exempel skolor, äldreboenden, bibliotek och reningsverk.

Kommunen har fem förvaltningar, men är också ägare till två helägda bolag. Dessa drivs självständigt och affärsmässigt, men kommunen påverkar verksamheten genom sin ägarroll. Torsås kommun är även knutna till fyra förbund.

Kommunchefen leder arbetet

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman. Till sin hjälp har han förvaltningschefer och bolagschefer.

Så fungerar en kommun

En kommun består av en politisk del och en förvaltningsorganisation. Kortfattat kan man säga att politikerna fattar inriktningsbesluten för verksamheten och hur pengarna fördelas. Tjänstemännen i förvaltningsorganisationen verkställer sedan de beslut som politikerna fattat.

Kommunerna ansvarar för merparten av den samhällsservice som finns där vi bor. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Skillnaden mellan politiker och tjänstemän

Tjänstemän bereder och politiker beslutar. Låter enkelt, men vad är egentligen skillnaden?

Kommunens politiker är folkvalda och väljs av dig som invånare vid de allmänna valen vart fjärde år. Politikerna är därmed demokratiskt tillsatta och ska återspegla invånarnas önskemål om hur kommunen ska styras och ledas. En demokrati fungerar inte utan förtroendevalda.

För att bereda och genomföra politikens beslut behövs offentligt anställda. Det rör sig inte bara om allmänkunniga administratörer utan också om specialiserade professioner som jurister, ekonomer, lärare, läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden och många andra yrken. Dessa är tjänstemän och är alltså inte valda av folket utan är anställda som vem som helst. Tjänstemännens uppgift är att hjälpa politikerna att bereda och verkställa deras olika beslut.

I korthet kan man säga att politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen. Tjänstemännen bestämmer sedan hur man praktiskt ska göra för att uppnå de mål eller resultat som politikerna tagit beslut om.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och riksdagens motsvarighet i kommunen. Fullmäktige beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt för kommunen och dess invånare. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skattesats, taxor och avgifter, organisation och arbetsformer. Kommunfullmäktige utser också ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt i kommunens bolag och förbund.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regering och förbereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar också för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Nämnder

Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor, finns det även nämnder för olika specialområden. Nämnderna svarar för uppgifter som enligt olika lagar ligger på kommunerna. Viktiga sådana lagar är socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. Därtill kommer frivilliga uppgifter till exempel inom fritids- och kulturområdet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Varje nämnd ansvarar sedan för att deras verksamheter bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som fullmäktige har bestämt.

Förvaltningar

För varje nämnd finns en förvaltning med kommunanställda tjänstemän, som förbereder ärenden, genomför politikernas beslut och bedriver all den verksamhet som finns inom nämndens ansvarsområde.

Förbund/Bolag

En del av kommunens uppgifter ligger på hel- eller delägda kommunala bolag och förbund, till exempel sophämtning och brandförsvar.