Bergkvara 2:1, 2:44 m fl – hamnen

Detaljplanen för Bergkvara municipalsamhälle, som vann laga kraft 1932-06-22, består i Bergkvara hamn till stor del av mark för trafikändamål. All spårbunden trafik lades ner i Torsås kommun 1955 och hamnverksamheten inom planområdet är liten. Den gällande planen hindrar andra användningsområden av Bergkvara hamnområde.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-20 att ett program ska tas fram där möjligheter och begränsningar för en planläggning av området tydliggörs. Syftet med programmet var att undersöka hur området kan utvecklas för att skapa ett nytt kvarter i Bergkvara samhälle. Handlingar från programskedet finns under relaterade länkar.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-30 om fortsatt detaljplanering för området. Syftet med den fortsatta detaljplaneringen är ”Att skapa attraktiva boendemiljöer och besöksmiljöer längs med hamnen. Vi vill också återskapa silons rumsliga form och tillåta en hög exploatering i området vid silon. För att möta framtida havsvattenhöjningar behöver åtgärder vidtas för att skydda befintlig bebyggelse”.

Då området antas vara av betydande intresse för allmänheten genomförs planarbetet med utökat planförfarande.

Ett första planförslag har tagits fram för samråd. Under samrådstiden är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter. De skall ha inkommit till Bygg- och Miljönämnden, Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås eller till samhallsbygginfo@torsas.se senast fredagen den 2 juli 2021 för att kunna beaktas under samrådstiden.

Digitala samrådsmöten kommer att hållas kl 17:00 och kl 19:00 den 15, 17 juni. Den 29 juni ska det vara två fysiska möten, kl 17:00 och kl 19:00. Platsen är Bergkvara förskolas matsal. Antalet platser per möte är begränsat och anmälan måste ske senast dagen innan mötet till samhallsbygginfo@torsas.se.

Här finns en kortversion av planförslaget

För mer information om själva planprocessen klicka här!

Samrådsskede
Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning om betydande miljöpåverkan.


Utredningar

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Kulturmiljöutredning

Dagvatten

Geoteknik för detaljplan

Grundvatten

Hydrogeologi

Teknisk Utredning Bergkvara Hamn