Bergkvara 2:1, 2:44 m fl – hamnen

Detaljplanen för Bergkvara municipalsamhälle, som vann laga kraft 1932-06-22, består i Bergkvara hamn till stor del av mark för trafikändamål. All spårbunden trafik lades ner i Torsås kommun 1955 och hamnverksamheten inom planområdet är liten. Den gällande planen hindrar andra användningsområden av Bergkvara hamnområde.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-20 att ett program ska tas fram där möjligheter och begränsningar för en planläggning av området tydliggörs. Syftet med programmet var att undersöka hur området kan utvecklas för att skapa ett nytt kvarter i Bergkvara samhälle. Handlingar från programskedet finns under relaterade länkar.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-30 om fortsatt detaljplanering för området. Syftet med den fortsatta detaljplaneringen är ”Att skapa attraktiva boendemiljöer och besöksmiljöer längs med hamnen. Vi vill också återskapa silons rumsliga form och tillåta en hög exploatering i området vid silon. För att möta framtida havsvattenhöjningar behöver åtgärder vidtas för att skydda befintlig bebyggelse”.

Då området antas vara av betydande intresse för allmänheten genomförs planarbetet med utökat planförfarande.

Ett första planförslag har varit på ute på samråd sommaren 2021. Kommunen har inför 2023 beslutat att pausa detaljplanearbetet tillsvidare.

 

Här finns en kortversion av planförslaget

För mer information om själva planprocessen klicka här!

Samrådsskede
Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning om betydande miljöpåverkan.


Utredningar

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Kulturmiljöutredning

Dagvatten

Geoteknik för detaljplan

Grundvatten

Hydrogeologi

Teknisk Utredning Bergkvara Hamn