Skärpta rekommendationer förlängs Läs mer ›

Bergkvara 2:1. 2:44 m fl.- hamnen

Syftet med programmet är att undersöka hur området kan utvecklas för att skapa en ny stadsdel i Bergkvara samhälle. Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-20 att ett program ska tas fram där möjligheter och begränsningar för en planläggning av området tydliggörs.

Detaljplanen för Bergkvara municipalsamhälle, som vann laga kraft 1932-06-22, består till stor del av mark för trafikändamål. All spårbunden trafik lades ner i Torsås kommun 1955 och hamnverksamheten inom planområdet är liten. Den gällande planen hindrar andra användningsområden av Bergkvara hamnområde.

Ett program är det första steget, ett tidigt skede, i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen. I arbetet med att ta fram ett program ska samråd ske med myndigheter, sakägare och andra berörda med ett väsentligt intresse av förslaget. Det behövs, dels för att få tillgång till den kunskap som finns angående det aktuella området, dels för att ge information till de berörda, som även får möjlighet att framföra synpunkter på det framlagda förslaget.

Programsamråd har hållits under perioden 2017-05-22 – 2017-10-02

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-30 om fortsatt detaljplanering för området.

Programskede

Handlingar gällande programskede finns under relaterade länkar.

Några illustrationer som visar hur en utbyggnad enligt planprogrammet skulle kunna se ut har tagits fram. Illustrationerna går även att titta på med VR-glasögon.

Samrådsskede

 

Utredningar