Natur och grönområden

Nära till Naturen!

Var man än bor i Torsås kommun finns naturen in på oss. Vackra träd och gamla träd som är bo för ett stort antal växter och djur av varierande slag. Ett rikt fågelliv att glädjas åt. Flera vandringsleder som dagligdags nyttjas för gemensamma vandringar eller för meditativa ensamvandringar. Naturen har en läkande kraft sägs det och efter en dag i naturen har man återfått sin energi.

Kustlandskapet och havet ger oss lugn och harmoni, odlingslandskapet med betande hagar, historiska lämningar och kulturminnen för vårar tankar till gångna tider.

Se dig omkring, det finns mycket att upptäcka och som vi ska vara rädd om och vårda ömt.

Naturskydd

Enligt miljöbalkens portalparagraf ska värdefulla naturområden skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras och hållbar utveckling främjas.

Enligt svensk lag (miljöbalken) finns ett flertal former för att skydda värdefull natur. Vanligast är naturreservat, strandskydd och fridlysning. Andra skyddsformer är nationalpark, djurskyddsområden (vanligen fågelskydd) och växtskyddsområden, naturminnen samt biotopskyddsområden. Även natura 2000-områden och riksintressen har ett skydd, eftersom man inte får vidta åtgärder som försämrar naturvärden i dessa.

Information om pollineringsprojekt
Mer information om Strömby naturreservat
Mer information om Örarevet