Natur och grönområden

Var man än bor i Torsås kommun finns naturen in på oss. Exempelvis gamla träd utgör bon och och livsmiljöer för ett stort antal växter och djur av varierande slag.

Naturskydd

Enligt miljöbalkens portalparagraf ska värdefulla naturområden skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras och hållbar utveckling främjas.

Enligt svensk lag (miljöbalken) finns ett flertal former för att skydda värdefull natur. Vanligast är naturreservat, strandskydd och fridlysning. Andra skyddsformer är nationalpark, djurskyddsområden (vanligen fågelskydd) och växtskyddsområden, naturminnen samt biotopskyddsområden. Även natura 2000-områden och riksintressen har ett skydd, eftersom man inte får vidta åtgärder som försämrar naturvärden i dessa.