Detaljplan Torsås 5:97, Cupolentomten

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Torsås 5:97 – Cupolentomten i Torsås samhälle. Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-27 att en detaljplan för området ska tas fram och att syftet med planen är att, med hänsyn till det kringliggande kulturmiljöområde möjliggöra ny tätare villabebyggelse.
Planområdet består till största delen av den 11000 kvm stora fastigheten Torsås 5:97. En liten del av gatumarken belägen på fastigheten Torsås 2:42 är planlagd för att anpassa underliggande detaljplan till faktiska förhållanden. Fastigheten är belägen på Malmen i Torsås samhälle. Marken ägs av kommunen. Detaljplanen genomförs med ett standardförfarande. Förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen.
Ett genomförande av planeringen bedöms inte medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats. En separat checklista för ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” finns tillgänglig.
Förslaget till detaljplan har under planprocessen skickats till berörda för samråd och granskning. Inkomna synpunkter redovisas i planhandlingen ”granskningsutlåtande” se nedan.

Planen antogs av Kommunfullmäktige 221212 och vann laga kraft 2022-02-24

Antagandehandlingar
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Granskningsutlåtande