Detaljplan Torsås 5:97, Cupolentomten

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Torsås 5:97 – Cupolentomten i Torsås samhälle. Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-27 att en detaljplan för området ska tas fram och att syftet med planen är att, med hänsyn till det kringliggande kulturmiljöområde möjliggöra ny tätare villabebyggelse.
Planområdet består till största delen av den 11000 kvm stora fastigheten Torsås 5:97. En liten del av gatumarken belägen på fastigheten Torsås 2:42 är planlagd för att anpassa underliggande detaljplan till faktiska förhållanden. Fastigheten är belägen på Malmen i Torsås samhälle. Marken ägs av kommunen. Detaljplanen genomförs med ett standardförfarande.
Förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen.
Ett genomförande av planeringen bedöms inte medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats. En separat checklista för ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” finns tillgänglig.
Samråd och granskning är viktiga delar i planeringsprocessen. De behövs, dels för att få tillgång till den kunskap som finns angående det aktuella området, dels för att ge information till de berörda, som även får möjlighet att framföra synpunkter på det framlagda förslaget. Samråd genomfördes under perioden 2022-02-21 – 22-03-14. Förslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida samt i Kommunhusets reception och kan granskas fr o m måndagen den 29 augusti t o m måndagen den 12 september 2022. Kommunhusets adress är Allfargatan 26 i Torsås.
Under granskningstiden är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter. De skall ha inkommit till Bygg- och Miljönämnden, Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås eller till samhallsbygginfo@torsas.se senast tisdagen den 13 september för att kunna beaktas.

Granskning
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan

Samrådshandling

 

Samrådsskede
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan