Detaljplan Torsås 5:97, Cupolentomten

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-27 att syftet med detaljplanen är att, med hänsyn till det kringliggande kulturmiljöområde möjliggöra ny tätare villabebyggelse.
Planområdet består av en fastighet, Torsås 5:97 (tidigare Cupolen) på ca 11000 kvm. Fastigheten är belägen på Malmen i Torsås samhälle. Marken ägs av kommunen. Detaljplanen genomförs med ett standardförfarande.

Samrådet är en viktig del i planeringsprocessen. Det behövs, dels för att få tillgång till den kunskap som finns angående det aktuella området, dels för att ge information till de berörda, som även får möjlighet att framföra synpunkter på det framlagda förslaget.

För den intresserade kommer ett samrådsmöte att hållas via videolänk den 7 mars 18.00. Anmälan sker till samhallsbygginfo@torsas.se.

Under samrådstiden är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter. De skall ha inkommit till Bygg- och Miljönämnden, Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås eller till samhallsbygginfo@torsas.se senast måndagen den 14 mars 2022 för att kunna beaktas under samrådstiden.

Samrådsskede

Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan