Vanliga frågor och svar

Nedan ser du några frågor om hur kommunen fungerar.
Kanske undrar du över något annat?
Under följande länkar hittar du vanliga frågor och svar.

Frågor om omsorg och stöd
Frågor om utbildning och förskola
Frågor om kultur, fritid och turism
Frågor om boende, miljö och trafik
Frågor om näringsliv och arbete

 • Vad betyder orden?

  Vad betyder ord som ajournera, bordlägga, hemställan och presidium?
  Här finns en politisk ordlista.

 • Vad gör en nämnd?

  Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor, finns det även nämnder för olika specialområden. Nämnderna svarar för uppgifter som enligt olika lagar ligger på kommunerna. Viktiga sådana lagar är socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. Därtill kommer frivilliga uppgifter till exempel inom fritids- och kulturområdet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Varje nämnd ansvarar sedan för att deras verksamheter bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som fullmäktige har bestämt.

 • Vad gör kommunfullmäktige?

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och riksdagens motsvarighet i kommunen. Fullmäktige beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt för kommunen och dess invånare. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skattesats, taxor och avgifter, organisation och arbetsformer. Kommunfullmäktige utser också ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt i kommunens bolag och förbund.

 • Vad gör kommunstyrelsen?

  Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regering och förbereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar också för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

 • Vad är det för skillnad på kommunfullmäktige och kommunstyrelsen?

  Kommunfullmäktige samlar alla de politiker som kommuninvånare, över 18 år, har röstat fram i Torsås kommun. Man kan säga att kommunfullmäktige är kommunens riksdag.

  Kommunstyrelsen motsvarar regeringen på riksnivå.

 • Vad är en förvaltning?

  För varje nämnd finns en förvaltning med kommunanställda tjänstemän, som förbereder ärenden, genomför politikernas beslut och bedriver all den verksamhet som finns inom nämndens ansvarsområde.

 • Vilken är skillnaden mellan tjänsteman och politiker?

  En kommunpolitiker är folkvald av alla i kommunen som är över 18 år. En politiker tillhör något av kommunfullmäktiges olika partier.

  En tjänsteman är anställd av kommunen. Tjänstemannen är opolitisk, men kan vara med och förse de politiska nämnderna med olika typer av underlag, för att politikerna ska kunna fatta sina beslut.