Undersökningar och jämförelser

Redovisning av kvalitetsundersökning

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriva kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. KKiK drivs av Sveriges Kommuner och Landsting och för närvarande deltar cirka 130 kommuner i detta jämförelsenätverk.

Årligen undersöks kommunens kvalitet ur fem perspektiv:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Information och delaktighet
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Resultaten kan ge ett bra stöd för våra förtroendevalda att få en sammanfattande översiktlig bild av kommunens kvalitet i jämförelse med andra kommuner. Redovisningen är även ett bra underlag i dialogen med invånarna. Här nedan anger vi hur Torsås placerar sig jämfört med andra kommuner.

Delaktighetsindex, KKik

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Här finns resultaten för åren 2019, 2020 samt 2021:

Polisens Trygghetsundersökning

Siffror från Polisens trygghetsundersökning kan laddas ned via dessa dokument. Svaren, siffrorna, är angivna i procent. Problemnivån (siffrorna inom parentes) står för;

0 närmast obefintligt problem – grönt
1 inte alls påtagligt problem
2 inte särskilt påtagligt problem
3 ganska påtagligt problem  -gult
4 påtagligt problem- rött
5 Mycket påtagligt problem
6 Alarmerande påtagligt problem

2022

2021

Kommunkompassen

Görs med några års mellanrum och är ett verktyg för utvärdering och analys av kommunens sätt att arbeta.
Den senaste kommunkompassen genomfördes 2017.

Medborgarundersökning

Varje år gör SCB (Statistiska centralbyrån) en stor medborgarundersökning i landet för att mäta kommuninvånares attityder. Ett urval på 500 personer från Torsås i åldrarna 18-84 år svarar på frågor som handlar om vår kommun.