Anmälningspliktiga verksamheter

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga enligt § 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Verksamheter som omfattas av anmälningsplikten är:

• Yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Exempel på sådan verksamhet tatuering, piercing, akupunktur och fotvård.
• Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
• Förskola, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Solarier är anmälningspliktiga enl 10 § SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Anmälningsplikt gäller även vid övertagande av befintlig verksamhet eller om väsentlig ändring görs i verksamheten, t ex i form av utökning av verksamheten.

För de verksamheter som omfattas av anmälningsplikten ska en skriftlig anmälan göras till Bygg- och miljönämnden. Anmälan ska lämnas in i god tid innan verksamheten startar.

Bygglov

Observera att det kan krävas bygglov när man inrättar en ny lokal eller ändrar befintlig lokal. Kontakta Bygg- och miljöförvaltningen för mer information.