Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

Anmälningspliktiga verksamheter

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga enligt § 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Verksamheter som omfattas av anmälningsplikten är:

• Yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Exempel på sådan verksamhet tatuering, piercing, akupunktur och fotvård.
• Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
• Förskola, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Solarier är anmälningspliktiga enl 10 § SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Anmälningsplikt gäller även vid övertagande av befintlig verksamhet eller om väsentlig ändring görs i verksamheten, t ex i form av utökning av verksamheten.

För de verksamheter som omfattas av anmälningsplikten ska en skriftlig anmälan göras till Bygg- och miljönämnden Anmälan ska lämnas in i god tid innan verksamheten startar. Blanketten hittar du till höger.

Bygglov 

Observera att det kan krävas bygglov när man inrättar en ny lokal eller ändrar befintlig lokal. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningens byggnadsinspektör för mer information.