Värmepumpar

Funderar du på att installera värmepump för utvinning av värme ur berg, jord, yt- eller grundvatten? Då ska du först göra en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen. Att ändra värmekälla till en värmepump kan leda till mindre energiförbrukning och mindre arbetsinsatser beroende på vad man haft för värmekälla innan.

Miljöeffekter

Installation av en värmepumpsanläggning kan medföra oönskade miljöeffekter och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet. Som innehavare av en värmepumpsanläggning är du ansvarig för att minimera risken för olägenheter som anläggningen kan orsaka miljön och grannar vid installation och drift. Skador på miljön kan leda till åtal och skador på grannars egendom kan göra dig skadeståndsskyldig.

Vid installation av värmepump vars effekt understiger 10 MW för utvinning av värme eller kyla ur berg, jord, yt- eller grundvatten ska detta först anmälas till bygg- och miljöförvaltningen. Vi granskar anmälan och bedömer om plats, produkter m.m. är lämpliga. Anmälan ska skickas in i god tid, normalt minst sex veckor innan installationen påbörjas.

Vattenskyddsområde kräver särskilt tillstånd

För installation av värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde krävs särskilt tillstånd samt krav på extra säkerhetsåtgärder. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för mer information. Utebliven ansökan/anmälan är straffbart. När din värmepumpsanläggning väl är installerad krävs det att du löpande kontrollerar att den fungerar som det ska.

Viktigt att komma ihåg

Bifoga tomtkarta med markeringar enligt anvisningar i blanketten.

  • Ta hjälp av din entreprenör med tekniska detaljer i anmälan.
  • Kontrollera var på din tomt ledningar finns nedgrävda. De vanligaste är teleledningar, elledningar och vatten- och avloppsledningar. Du själv får stå för konsekvenserna av en söndergrävd ledning.
  • Om din anmälan avser installation av värmepump på någon annans fastighet krävs underskrift fastighetsägaren, alternativt ett servitut mellan den sökande och fastighetsägaren.
  • Innan du installerar din värmepump kan du behöva grannmedgivande. Detta gäller om del av anläggning förläggs på annans mark eller om bergvärme borras närmre än 10 m från grannens tomtgräns, närmre än 30 m från grannes bergborrade dricksvattenbrunn eller närmre än 20 meter från grannes grävda dricksvattenbrunn.
  • Ska din gamla cistern tas ur bruk när du ska installera värmepumpsanläggning? Cistern och rörledningar som tas ur bruk skall tömmas och rengöras och om möjligt avlägsnas. Detta ska också anmälas till bygg-och miljöförvaltningen.

Beslut och avgift

För ansökan/anmälan tas en avgift ut, för närvarande 1 880 kr (2021). Faktura skickas separat.

Du måste avvakta ett skriftligt beslut från bygg- och miljönämnden innan du får påbörja arbetet. Försiktighetsmåtten i beslutet måste följas.