Buller

Det vi uppfattar som buller varierar från person till person och kan bero på typen av buller, mottagningsförhållanden och individens känslighet. En del buller måste vi dock acceptera, men vid återkommande störningar kan det vara befogat att vidta åtgärder.

Ljudnivåer mäts i decibel

För att en människas öra ska uppfatta att ljudstyrkan ändras, ska skillnaden ligga på mellan 2 och 3 dB. Man brukar säga att 20 dB motsvarar lövens sus i svag vind och 60 dB är ett normalt samtal. 120 dB är ett startande jetplan, vilket är smärtgränsen för vad örat tål.

Höjs bullret med 10 dB upplever du det som om ljudstyrkan blivit dubbelt så hög. Fördubblar du avståndet till bullerkällan ger det en minskning på cirka 3 till 6 dB beroende på typ av bullerkälla. Ökar antalet fordon på en väg med det dubbla så ökar ljudstyrkan med ungefär 3 dB.

Är du störd av buller?

Om du känner dig störd bör du först försöka kontakta den som orsakar störningen. Hjälper inte detta så hör av dig till oss på bygg- och miljöförvaltningen.

Vid klagomål gör vi först en bedömning av bullret och vid misstanke om att nivån på ljudet/bullret överskrider gällande riktvärden, se länkar till höger, kan vi ställa krav på att en bullermätning ordnas av den som orsakar bullret. Det är den som bedriver den störande verksamheten som ska visa att riktvärdena för buller ej överskrids.

Det finns mer information att läsa om buller hos bland annat Folkhälsomyndigheten, Boverket och Arbetsmiljöverket.