Översvämning

Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden så att du kan se när vattnet börjar stiga. Ta reda på om just ditt område har varit översvämmat tidigare och vad som skedde då. Erfarenheter kan hjälpa dig att förbereda dig för kommande översvämningar.

Gör så här

Misstänker du att en översvämning är på gång är det viktigt att du följer väderprognoserna. Där brukar varningar läsas upp.

  • Flytta värdefulla ägodelar till översvämningssäkra ställen.
  • Skaffa pumpar i god tid Hyr eller köp gärna pumpar i god tid innan översvämningen kommer. Träna på att hantera dem i förväg.
  • Villkoren för hemförsäkringar kan variera. Ta reda på vad som gäller för just dig.
  • Dokumentera skador och spara kvitton så att du inte får bära en onödigt stor del av kostnaderna för översvämningen själv. Villa- och fritidshusförsäkringen kan ersätta skador i samband med skyfall eller snösmältning, då vatten rinner in direkt från markytan genom ventil, dörröppning, fönster eller tränger upp ur avloppsledningar. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör vad din försäkring täcker och vilken nivå självrisken ligger på.
  • Tillfälliga barriärer av sandsäckar kan stoppa en mindre översvämning. Ta bort barriären så snart faran för eller själva översvämningen är över. Även om du inte bor låglänt nära en sjö eller ett vattendrag kan du göra några enkla saker för att minska risken för översvämning i dagvattensystem och liknade om vi får en snabb temperaturökning i kombination med regn.

Se till följande

  • Snödrivor kan fungera som barriärer för vattnet så skapa en fri väg för vattnet att nå dagvattenbrunnarna.
  • För att undvika att avloppsvatten tränger in i ditt hus kan det vara en bra idé att proppa igen toaletter och avlopp. Detta kan ske med träpropp eller expanderandepropp med gummitätning.
  • Säkerställ god hygien. Se till att barn och djur inte dricker av översvämningsvatten. Tvätta dig noga och rengör saker som har kommit i kontakt med översvämmat vatten.
  • Elektricitet, gas och vatten kan vara en farlig kombination. Stäng av strömmen och gasen om det finns risk för kortslutning. Se dock till att eventuella länspumpar fortfarande fungerar.
  • När du länspumpar källaren är det viktigt att säkerställa balans mellan trycket på in- och utsidan. Om marken utanför huset är mättad med vatten utsätts källargolvet för ett mycket stort tryck om källaren töms på vatten. Det finns exempel på att golv har brustit och hela källaren fyllts med jord. Var försiktig med länspumpningen om du inte säkert vet att golvet är dimensionerat för att klara vattentrycket.