Ansöka om försörjningsstöd

Så här går det till:

  1. Ansökan om försörjningsstöd sker i första hand genom att du ringer till oss. Saknar du denna möjlighet kan du besöka vårt kontor och lämna dina kontaktuppgifter. Du får tala med en socialsekreterare i telefon, som gör en preliminär bedömning av din rätt till försörjningsstöd. Socialsekreteraren kan också svara på eventuella frågor du har. Om du har Bank-ID kan du även söka ekonomiskt bistånd via e-tjänst. (Länk nedan).
  2. Om vi bedömer att du kan ha rätt till försörjningsstöd kommer du att kallas till ett personligt besök hos en socialsekreterare inom 10 arbetsdagar. En utredning påbörjas för att se om du uppfyller kraven för att ha rätt till försörjningsstöd. Det är viktigt att du medverkar med de uppgifter vi behöver för att kunna fatta beslut.
  3. Din socialsekreterare och du gör tillsammans upp en planering för hur du ska kunna försörja dig själv framöver. Hur du följer denna plan blir tillsammans med dina ekonomiska förutsättningar grund till eventuella kommande beslut om försörjningsstöd.
  4. När din första ansökan är komplett har din socialsekreterare upp till 10 arbetsdagars handläggningstid. Från och med din andra ansökan om försörjningsstöd är handläggningstiden upp till 7 arbetsdagar.

Försörjningsstödets omfattning

Försörjningsstödet är utformat för att ge dig en skälig levnadsnivå. Stödet ska räcka till ditt uppehälle i form av exempelvis mat, kläder och hygienartiklar samt till viktiga utgifter såsom hyra och hushållsel.

Du får mer information om vad försörjningsstödet ska räcka till när du kontaktar socialtjänsten. Under våra länkar här på hemsidan kan du göra Socialstyrelsens provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under riksnormen. Om beräkningen visar att din ekonomi är lägre än den nivå som kan ge rätt till försörjningsstöd kan det betyda att du får försörjningsstöd men det är inte säkert. Socialtjänsten gör en individuell bedömning och beslutet kan påverkas av annat än ekonomiska faktorer.

Samtycke

För att socialtjänsten ska kunna fatta beslut om försörjningsstöd är det ibland nödvändigt med ditt samtycke till att vi tar kontakt med andra myndigheter. Om du då inte lämnar detta kan detta innebära att vi inte kan genomföra utredning av din ansökan och du riskerar att få ett avslagsbeslut. Socialtjänsten har sekretess för dina uppgifter i förhållande till andra myndigheter och enskilda personer.

Utbetalning

Socialtjänseten betalar ut beviljat bistånd till det konto som du anger. Efter det tar det 1-2 bankdagar innan pengarna når ditt konto.

Återbetalning

Försörjningsstöd behöver vanligtvis inte betalas tillbaka då det beviljas som ett komplement till dina egna inkomster. Ibland beviljas det dock som återkrav och detta blir aktuellt om du får försörjningsstöd för samma period som du samtidigt väntar annan inkomst eller har sökt annat bidrag. Detta informeras du i så fall om i samband med beslutet.

Om du lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit uppgifter om inkomster eller tillgångar så att du fått mer försörjningsstöd än du haft rätt till blir du skyldig att återbetala försörjningsstödet. I sådana fall riskerar du också en polisanmälan enligt bidragsbrottslagen.

Hjälp med bostad

Du har ett eget ansvar för att söka boende genom att ta kontakt med olika hyresvärdar. Finns det inte särskilda skäl för dig att bo i just denna kommun förväntas du även söka boende i närliggande kommuner. Om du sökt boende på detta vis under en längre period utan resultat kan du höra av dig till oss för vidare diskussion.

Ungdomar under 25 år har ingen självklar rätt till egen boendekostnad. Socialtjänsten hänvisar då ungdomen till att bo kvar i föräldrahemmet till dess att hon eller han kan försörja sig själv och bekosta ett eget boende. Om det finns särskilda skäl kan en individuell prövning göra att socialtjänsten ändå beviljar en ungdom under 25 år en egen boendekostnad. Detta är inte detsamma som att få hjälp med en faktiskt bostad.

Sekretess

Att du får försörjningsstöd eller annat bistånd samt är registrerad i socialregistret är sekretessbelagda uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen. All personal på Socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga, utan ditt samtycke.
Du själv har naturligtvis rätt att läsa alla anteckningar om dig. Du har rätt att lämna synpunkter som på den utredning socialtjänsten gör om dina ekonomiska och andra förhållanden som kan påverka beslutet.