Planer, lagar och styrdokument

En mängd lagar och förordningar styr kommunernas verksamhet. Riksdagen beslutar om lagarna. Regeringen utfärdar förordningarna. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är några exempel på lagar som kommunerna måste rätta sig efter. Men en kommun har givetvis även utrymme att utforma egna styrdokument för hur den vill bedriva sina verksamheter, anpassat efter lokala förhållanden.

Dessa sidor erbjuder en sammanställning av de mest övergripande styrdokument som finns i Torsås kommun, de lagar som styr våra verksamheter samt de planverk som kommunen arbetat fram. Ordet styrdokument innebär här riktlinjer, regler, reglemente, strategier, policies och planer. Gemensamt för dem alla är att de beskriver hur vår kommun ska agera och förhålla oss i olika frågor.

Dessa styrdokument har dock ingen rättslig status i egentlig mening. De står alltså inte över de lagar och förordningar som beslutats av riksdag och regering.