Planer, lagar och styrdokument

En mängd lagar och förordningar styr kommunernas verksamhet. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter. Men kommunerna har givetvis även utrymme att utforma egna styrdokument för hur de många olika verksamheterna ska bedrivas, anpassade efter sina lokala förhållanden.

Dessa sidor erbjuder en sammanställning av de mest övergripande styrdokument som finns i Torsås kommun, de lagar som styr våra verksamheter samt de planverk som kommunen arbetat fram. Ordet styrdokument innebär här riktlinjer, regler, reglemente, strategier, policies och planer. Gemensamt för dem alla är att de beskriver hur vår kommun ska agera och förhålla oss i olika frågor.

Dessa styrdokument har dock ingen rättslig status i egentlig mening. De står alltså inte över de lagar och förordningar som beslutats av riksdag och regering.

Samlade styrdokument för Torsås kommun

Mer information om lagar, exempelvis personuppgiftshantering och tryckfrihetsförordningen