Klimatförändringar

Klimatet i Sverige och världen förändras och medeltemperaturerna stiger. Vi behöver anpassa oss till de klimatförändringar som ses som oundvikliga och samtidigt arbeta på att göra vår framtida klimatpåverkan så liten som möjligt.En av länsstyrelsen framtagen analys pekar på följande klimatförändringar som är relevanta för Torsås kommun:

Det blir varmare och blötare

Årsmedeltemperaturen stiger cirka två grader till 2040 och cirka fyra grader till 2100. Ökningen sker över hela året men mer på vintern. Årsmedelnederbörden ökar mellan 5-10 procent till 2040 och 10-15 procent till 2100. Ökningen sker främst på vintern, cirka 60 procent, främst som regn. Samtidigt minskar nederbörden sommartid cirka 40 procent mot referensperioden. På lång sikt ses en tydlig ökning av extremnederbörd.
Det kan bli blåsigare

Vindberäkningarna är den mest osäkra delen av analysen men trenden är ökade vindar. På lång sikt väntas en fördubbling av antalet dagar per år med byvind större än 20 m/s.

Ändrade flöden i vattendrag

På kort sikt förutspås en minskning av vattnet med mellan 10-25 procent i sjöar och vattendrag och på lång sikt med 10-30 procent. Orsakerna är ökad avdunstning vid högre medeltemperaturer och mindre nederbörd som snö. Långa torrperioder sommartid kan påverka vattenförsörjning, jordbruk, djurhållning och människors hälsa på sätt som vi inte är vana vid.

Förändrade nederbördsmönster

Detta kan ge ökade problem med översvämning och påverkan/skador på exempelvis infrastruktur, elförsörjning och vatten/avloppssystem. Dricksvattentillgångarna i länet kan påverkas både kvantitativt och kvalitativt. Förändrade nederbördsmängder förändrar vattentillgången över året och ger ökat behov av att kunna lagra vatten för att användas vid torrperioder.

Dricksvattnet kan då också påverkas av till exempel översvämmade avlopp och avbrott i elförsörjningen. Högre medeltemperaturer ger negativa effekter på vattnets kvalitet bland annat i form av högre bakterietillväxt och ökad algblomning. Skyfall i torra marker ger en snabb avrinning som ger sämre grundvattenkvalitet.